Spis treści

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w bieżącym roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół wyższych - również dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie, zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty).