Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Management w organizacjach czasu wolnego studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia stacjonarne 

Studia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70                                                                                                                                  

 • Rejestracja kandydatów w systemie: 24.06.-19.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2024
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (świadectwo, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 24-25.07.2024
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 02-06.09.2024

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunków: Turystyka i Rekreacja, Turystyka Przygodowa, Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, Wychowanie Fizyczne, Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych, Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia oraz kierunków pokrewnych z innych uczelni. Kandydaci (absolwenci studiów pierwszego stopnia) powinni uzyskać efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Management w Organizacjach Czasu Wolnego i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.
 2. Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Management w Organizacjach Czasu Wolnego znajduje się poniżej.
 3. Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich) zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia ważona ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, w której uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie rekrutacyjne - płatność wyłącznie przelewem musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. Opłata jest bezzwrotna. 

 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w I etapie potwierdzania, w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie przez system IRK: zaświadczenie o średniej ze studiów licencjackich, dyplom ukończenia studiów licencjackich, oświadczenie o podjęciu studiów oraz dowód wpłaty za legitymację studencką. Następnie w II etapie potwierdzania, dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową/podanie;
2. dowód osobisty (do wglądu); w przypadku obcokrajowców ksero i oryginał paszportu oraz dokument potwierdzający status cudzoziemca w Polsce;
3. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) i oryginał do wglądu lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów; a dyplom (kopię i oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo apostille oraz tłumaczenie dyplomu;
4. zaświadczenie o średniej ważonej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) (załącznik nr 10) lub ksero suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia AWF w Krakowie; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo tłumaczenie;
5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF Kraków na kierunku Turystyka i Rekreacja/Turystyka Zdrowotna oraz określającego datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (skierowanie na badania znajduje się w dokumentach kandydata na profilu IRK); w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków Turystyka i Rekreacja lub Turystyka Przygodowa (AWF Kraków) można donieść aktualne badania lekarskie, pod warunkiem, że są one ważne przynajmniej do końca września 2026r. 
6. wydrukowane i podpisane oświadczenie o podjęciu studiów;
7. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - ksero i oryginał zaświadczenia (do wglądu).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

1.1. Efekty w zakresie wiedzy:

 1. zna i rozumie terminologię z zakresu czasu wolnego i uwarunkowania podejmowania aktywności w czasie wolnym,
 2. zna i rozumie ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu interakcji międzyludzkich,
 3. posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz marketingu, jak również funkcjonowania organizacji na rynku,
 4. zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,
 5. posiada podstawową wiedzę z zakresu współczesnych form czasu wolnego,
 6. zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony.

 1.2. Efekty w zakresie umiejętności:

 1. potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną,
 2. potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania danych, jak również ich wykorzystania w działalności organizacji, w tym społecznych,
 3. potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na potrzeby własnej działalności gospodarczej jak i działalności w ramach innych organizacji, w tym społecznych,
 4. potrafi organizować i realizować imprezy z zakresu szeroko pojętego czasu wolnego.

 1.3. Kompetencje społeczne:

 1. posiada zdolność pracy w zespole,
 2. wykazuje kreatywność, przedsiębiorczość oraz konsekwencję w realizacji zadań,
 3. gotów jest do pracy w organizacji realizującej cele społeczne.

W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

Studia na kierunku „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” mają przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej na poziomie menadżerskim w podmiotach zajmujących się świadczeniem usług związanych z tymi dziedzinami aktywności ludzi, które odnoszą się do szeroko pojętego czasu wolnego. W szczególności chodzi o stanowiska na różnych szczeblach menadżerskich (kierowniczych), dla których zakres obowiązków obejmuje: zarządzanie przedsiębiorstwami i innego typu organizacjami oraz zarządzanie projektami związanymi z ideą zagospodarowania czasu wolnego, jak również stymulowaniem społeczności lokalnych do aktywności w czasie wolnym i kreowania działalności w tym zakresie.

Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko rozumianym sektorze usług czasu wolnego – rekreacji, sporcie, rozrywce, czy kulturze. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne realizowane na zajęciach pozwolą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w przewodzeniu społecznościom lokalnym i objęciu stanowiska menadżerskiego w istniejących na rynku firmach związanych z czasem wolnym. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnych, jak i zespołowych badań naukowych zmierzających do poszerzenia wiedzy co do znaczenia, specyfiki i sposobów funkcjonowania współczesnych organizacji zaspokajających potrzeby i pragnienia ludzi związanych z czasem wolnym. Przygotowanie to wzmocni kompetencje absolwenta na rynku pracy i przyczyni się do jego konkurencyjności.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach branży rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej i rozrywkowej, takich jak: centra sportowe i rekreacyjne, centra kulturalne, czy centra rozrywki, w tym parki tematyczne, czy m.in. resorty wypoczynkowe. Studia przygotują również do pracy w firmach, które w ramach HR proponują swoim pracownikom korzystanie z usług czasu wolnego oraz tych związanych z branżą MICE, jak również w podmiotach obsługujących imprezy masowe, czy m.in. okolicznościowe. Studia przygotowują także do pracy w ramach rozmaitych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także m.in. różnego typu organizacjach non-profit, fundacjach, czy placówkach prowadzących działalność w zakresie czasu wolnego (stowarzyszeniach kultury fizycznej, domy kultury, zarówno miejskie, jak i gminne, centra dla seniorów i te dotyczące innych inicjatywach lokalnych).

Istotnym elementem kształcenia na kierunku „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” jest przygotowanie absolwentów do funkcji kierowniczych, przejawiających się w budowaniu i kierowaniu pracą zespołu z wykorzystaniem elementu mentoringu oraz planowaniu rozwoju w organizacjach czasu wolnego.