Fizjoterapia - 5-letnie jednolite studia magisterskie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt:

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 692 899 147 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (48) 692 899 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, jako jedyne w Polsce zostało ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą.

Studia jednolite stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 180

 • Rejestracja elektroniczna: 24.06-11.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.07.2024
 • Planowany termin osobistego potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 17-19.07.2024 (zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie 02-06.09.2024)

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego jednego spośród czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki.

Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa

 • Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku):
  Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – z jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany jest na punkty według zasady 1%=1 pkt.
  Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany jest na punkty według zasady 1%=1,5 pkt.
  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (załącznik nr 12) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, fizyki, chemii lub matematyki po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia będą umieszczani na pierwszej pozycji listy rankingowej z wynikiem 150 punktów.
 • Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) muszą przesłać elektronicznie do UKR skan świadectwa dojrzałości z wynikami matury nie później niż w dniu zakończenia rejestracji Kandydatów. Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany jest na punkty według zasady:

Oceny uzyskane na maturze włącznie do 1991 roku:
bardzo dobry (5,0) =  100 pkt.,
dobry (4,0) =    70 pkt.,
dostateczny (3,0) =    30 pkt.

Oceny uzyskane na maturze po 1991 roku
celujący (6,0)  = 100 pkt.,
bardzo dobry (5,0) =   80 pkt.,
dobry (4,0) =   60 pkt.,
dostateczny (3,0) =   40 pkt.,
dopuszczający (2,0) =   30 pkt.

Na podstawie wyników punktowych tworzona będzie jedna lista rankingowa (wspólna dla starej i nowej matury). Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rangowa decyduje o przyjęciu Kandydata przez UKR na studia, w ramach planowanej przez Senat uczelni liczby miejsc.

 1. Rejestracja w IRK.
  Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik matury z jednego wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego (biologia, fizyka, chemia lub matematyka). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna.
 3. Zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego. Skan zaświadczenia  należy przesłać elektronicznie do UKR.
 4. Świadectwo dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać elektronicznie do UKR.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów dostarczając osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 4. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 5. Ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych).
 9. W przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej w trakcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają elektronicznego zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje zgodne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Są to kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Po złożeniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego uzyskują prawo wykonywania zawodu i mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.