Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym studia I stopnia licencjackie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt: 

 • (48) 692 899 244 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 12 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyjęcie na kierunek Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym mogą się ubiegać tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki.

Studia I stopnia stacjonarne 

Planowana liczba miejsc: 35

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-11.07.2024 
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 12.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 12.07 oraz 15-16.07.2024
 • Zarejestrowanie się w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach,
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna
 • Przesłanie elektronicznie skanu klasy sportowej do Sekretariatu UKR 
 • Rejestracja w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach,
 • Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - przesłane elektronicznie do UKR celem jego weryfikacji,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna. 

Na kierunek Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki.

Kandydaci po rejestracji w systemie rekrutacyjnym, winni przesłać elektronicznie zaświadczenie o klasie sportowej celem weryfikacji.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z formułą... a następnie  przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki jest jednoznaczne z  przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I,

50 pkt – klasa sportowa II.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kpa i musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności pozostałych klas jak również klas sportowych uzyskanych za granicą decyduje UKR.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - oryginał do wglądu,

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych),

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Kierunek Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o uzyskiwaniu najwyższych wyników. Studia na kierunku Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.