Turystyka i Rekreacja studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia stacjonarne

O kierunku: https://wtir.awf.krakow.pl/kierunek-turystyka-i-rekreacja

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 120                                                                                                                                      

 • Rejestracja kandydatów w systemie: 24.06-19.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2024
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (świadectwo, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 24-25.07.2024
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 02-06.09.2024

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w IRK, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia  (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów. 
 2. Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja znajduje się poniżej.
 3. Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich) zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia ważona ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, w której uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie rekrutacyjne. 

 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w I etapie potwierdzania, w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie przez system IRK: zaświadczenie o średniej ze studiów licencjackich, dyplom ukończenia studiów licencjackich, oświadczenie o podjęciu studiów oraz dowód wpłaty za legitymację studencką. Następnie w II etapie potwierdzania, dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową/podanie;
2. dowód osobisty (do wglądu); w przypadku obcokrajowców ksero i oryginał paszportu oraz dokument potwierdzający status cudzoziemca w Polsce;
3. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) i oryginał do wglądu lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów; a dyplom (kopię i oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo apostille oraz tłumaczenie dyplomu;
4. zaświadczenie o średniej ważonej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) (załącznik nr 10) lub ksero suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia AWF w Krakowie; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo tłumaczenie;
5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF Kraków na kierunku Turystyka i Rekreacja/Turystyka Zdrowotna oraz określającego datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (skierowanie na badania znajduje się w dokumentach kandydata na profilu IRK); w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków Turystyka i Rekreacja lub Turystyka Przygodowa (AWF Kraków) można donieść aktualne badania lekarskie, pod warunkiem, że są one ważne przynajmniej do końca września 2026 r. 
6. wydrukowane i podpisane oświadczenie o podjęciu studiów;
7. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - ksero i oryginał zaświadczenia (do wglądu),

8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

1.1. Efekty w zakresie wiedzy:

 1. zna metody oceny możliwości i potrzeb podejmowania przez człowieka aktywności w zakresie turystyki i rekreacji,
 2. ma wiedzę z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
 3. zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej, komunikowania się oraz przebiegu interakcji międzyludzkich w kontekście turystyki i rekreacji.
 4. zna zasady promocji i ochrony zdrowia, poprawy stylu życia i sposobu żywienia, a także rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
 5. zna podstawowe uwarunkowania prawne, etyczne i organizacyjne działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji,
 6. zna wybrane pojęcia z zakresu nauk związanych z turystyką i rekreacją, w tym nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych,
 7. ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki i zna ogólne zasady przedsiębiorczości charakterystycznej dla niej,
 8. zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony,
 9. ma podstawową znajomość dziedzictwa kultury i sztuki i rozumie jego wartość dla tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej kraju.

1.2. Efekty w zakresie umiejętności:

 1. posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją,
 2. potrafi dobrać i wykorzystać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną,
 4. posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, 
 5. potrafi przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego i podejmować wobec nich działania edukacyjne,
 6. potrafi ocenić możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia w różnych formach turystyki i rekreacji, rozpoznać stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 7. potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych,
 8. potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji i przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na potrzeby własnej działalności,
 9. potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków, w tym ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych,
 10. posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach,
 11. posiada umiejętność ustnego prezentowania własnych działań i ocen,
 12. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji,
 13. potrafi w zakresie podstawowym, wdrażać funkcje zarządzania w organizacji.

1.3. Kompetencje społeczne:

 1. jest zdolny do uzupełniania wiedzy i doskonalenia,
 2. realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje,
 3. kieruje się zasadami etyki zawodowej,
 4. jest zdolny do pracy w zespole, odpowiedzialny, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie,
 5. sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,
 6. przekazywaną wiedzą potrafi zainteresować osoby o różnym poziomie wykształcenia
 7. dba o bezpieczeństwo uczestników turystyki i rekreacji,
 8. dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia studenci wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, turystykę motywacyjną i biznesową, turystykę przyrodniczą, coaching w rekreacji, zarządzanie projektami outdoor. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a jej uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów (listę specjalności do wyboru w danym roku akademickim, określa Dziekan w drodze zarządzenia). Absolwenci innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką. Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).