Kosmetologia studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt:

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 532 282 857 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (48) 532 282 449 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Kosmetologia.

Planowana liczba miejsc: 70 

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-18.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 22.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 23-24.07.2024 (zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie 02-06.09.2024) 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w IRK, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej.

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem.

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotów którym przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, koniecznych do zaliczenia studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem. Średnią ważoną oblicza się w następujący sposób: 1) ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej wyrażoną liczbowo, mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS; przy czym oceną z przedmiotu zdawanego w terminie poprawkowym jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminach poprawkowych; 2) uzyskane wyniki mnożenia sumuje się; 3) sumę określoną w pkt. 2 dzieli się przez sumę punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej; 4) wynik zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.

Do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Link do syllabusów, zawierających literaturę obowiązkową z podstaw kosmetologii oraz teorii i praktyki kosmetologii z zakresu studiów pierwszego stopnia.

Średnia ważona ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej.

Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 1. Rejestracja w IRK.
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów dostarczając osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru),
 3. Zaświadczenie o średniej ważonej z przebiegu studiów I stopnia (załącznik nr 10),
 4. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 5. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku: Kosmetologia, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację (konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie wpłacają opłaty za legitymację.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy studenci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej w trakcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do przeprowadzania profesjonalnej diagnostyki skóry, planowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Udziela porad w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry oraz pielęgnacji skóry w różnych jednostkach chorobowych. Uczelnia kształci kosmetologów posiadających kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych. Absolwent jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.