Trener Zdrowia i Sprawności Fizycznej studia I stopnia licencjackie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt: 

 • (48) 692 899 244 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 12 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia I stopnia 

Planowana liczba miejsc: 35

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-11.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 12.07.2024
 • Termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 12.07 oraz 15-16.07.2024
 • Zarejestrowanie się w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skan dokumentów do UKR oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach,
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Rejestracja w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach, 
 • Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna. 

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” (zdawaną do 2004 roku) maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w  aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki (wykaz) jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
100 pkt – klasa sportowa I.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kpa i musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez UKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia. 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Specjalista trener zdrowia i sprawności fizycznej funkcjonuje w obszarach profesjonalnego wspierania klientów w osiąganiu osobistych celów zdrowotnych i sprawnościowych, aktywnie uczestniczy w zapobieganiu przewlekłym chorobom i urazom. Opracowuje, promuje i wdraża skuteczne plany dotyczące prozdrowotnego stylu życia, które obejmują dostosowaną aktywność fizyczną i trening, zdrowe nawyki żywieniowe i zarządzanie stylem życia, w celu realizacji celów zdrowotnych i sportowych.

Absolwent posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie niezbędnym do osiągania celu poprawy zdrowia osób w populacjach zróżnicowanych wiekowo oraz z różnymi schorzeniami, poprzez sprawność fizyczną, w oparciu o wiedzę o funkcjonowaniu ciała i psychiki człowieka. Student tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów zdrowotnych, bazujących na podnoszeniu sprawności fizycznej i wydolności wysiłkowej osób w różnym wieku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przebytych schorzeń oraz starzenia się organizmu. Uzyska zaawansowane kształcenie i praktyczne doświadczenie w zakresie budowy i funkcjonowania organizmu podczas wysiłku fizycznego, umiejętności trenerskich, zasad prawidłowego żywienia, promocji sprawności fizycznej, związanej z projektowaniem i realizacją programów aktywności fizycznej i odnowy biologicznej, dostosowanych do wieku oraz rodzaju schorzenia.

Kształcenie na kierunku będzie miało również za zadanie zdobycie szerokiego praktycznego doświadczenia edukacyjnego w zakresie umiejętności komunikacji, oceny stanu funkcjonalnego organizmu, programowania treningu sprawnościowego z uwzględnieniem obiektywnych ograniczeń.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie, jako trenerzy personalni, trenerzy grup fitness i trenerzy zdrowia w obiektach prywatnych, korporacyjnych i społecznych, w tym w klubach fitness i instytucjach specjalistycznych medycyny sportowej, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach i klubach sportowych, programach społecznych wspierania zdrowia oraz programach dla osób starszych i programach promocji zdrowia w firmach.

Studenci będą mieli możliwość podjęcia dalszego kształcenia na pokrewnych kierunkach związanych z treningiem sportowym i edukacją zdrowotną, czy fizjoterapią.