Terapia zajęciowa - studia I stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt:

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 692 899 147 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (48) 692 899 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowana liczba miejsc: 70 

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-11.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 17-19.07.2024 (zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie 02-06.09.2024) 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1,5 pkt. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (załącznik nr 12) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej  z wynikiem 150 punktów.

kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Kandydaci ze starą maturą muszą przesłać elektronicznie skan świadectwa maturalnego z wynikami matury do UKR nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

Ocenie podlega wynik części pisemnej starej matury jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, który przeliczany będą na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze
do 1991 roku włącznie
oceny uzyskane na maturze
po 1991 roku
    celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) =  80 pkt.
dobry (4,0) =  70 pkt. dobry (4,0) =  60 pkt.
dostateczny (3,0) =  30 pkt. dostateczny (3,0) =  40 pkt.
    dopuszczający (2,0) =  30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego  tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla nowej i starej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 • Rejestracja w IRK. Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik z matury z jednego z czterech wskazanych przez siebie przedmiotów z części pisemnej - biologii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki lub chemii – poziom podstawowy lub rozszerzony. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia. 
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna.
 • Zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego. Skan zaświadczenia należy przesłać elektronicznie do UKR.
 • Świadectwo dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać elektronicznie do UKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów dostarczając osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 4. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia Zajęciowa, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 5. Ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych),
 9. W przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci studenci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa koncentruje się na szerokich kompetencjach umożliwiających pełnienie roli zawodowej licencjata – specjalisty w zakresie terapii zajęciowej. Kompetencje te są niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Person Centred Practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP).

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów jak: Terapia ręki czy Integracja sensoryczna. Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning oraz elementach metod coachingowych.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych społecznie czy zagrożonych wykluczeniem, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Mogą także podejmować aktywności skoncentrowane na promocji zdrowia i zapobieganiu niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, kierowania swoim rozwojem zawodowym.