Terapia zajęciowa - studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt:

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 692 899 147 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (48) 692 899 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 21 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowana liczba miejsc: 35

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-18.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 22.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 23-24.07.2024 (zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie 02-06.09.2024)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Terapia Zajęciowa.

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotów którym przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, koniecznych do zaliczenia studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem. Średnią ważoną oblicza się w następujący sposób: 1) ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej wyrażoną liczbowo, mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS; przy czym oceną z przedmiotu zdawanego w terminie poprawkowym jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminach poprawkowych; 2) uzyskane wyniki mnożenia sumuje się; 3) sumę określoną w pkt. 2 dzieli się przez sumę punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej; 4) wynik zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.

Do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Średnia ważona będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 • Rejestracja w IRK. 
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów dostarczając osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru),
 3. Zaświadczenie o średniej ważonej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10),
 4. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 5. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia zajęciowa, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania w trakcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Terapia zajęciowa są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczynia się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym

Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia uzyskują kwalifikacje pedagogiczne co umożliwia im podjęcie pracy w placówkach, które wymagają tego typu uprawnień (np. szkoły, przedszkola). Absolwent kierunku ma zatem szerokie oraz unikalne kompetencje, pozwalające na osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pracy.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania procesu rozwoju kompetencji, przygotowania się do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijania świadomości posiadanych kompetencji przygotowujących do kształcenia ustawicznego (portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych. Zyskują kompetencje pozwalające na komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę oraz pogłębione umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: podstaw prawnych służby zdrowia, psychologii klinicznej, antropologii i etyki. Ukończenie studiów drugiego stopnia daje również kompetencje do posługiwania się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, terapia Snoezelen czy aktywne formy ruchowe, co podnosi atrakcyjność na rynku pracy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.