Kultura fizyczna w służbach mundurowych studia II stopnia magisterskie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt: 

 • (48) 692 899 244 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 12 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35 

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-19.07.2024
 • Termin egzaminu: 23.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 24.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 24-26.07.2024
 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ważonej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w IRK. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna. 
 • Rejestracja w systemie rekrutacyjnym oraz wpisanie średniej ważonej ocen uzyskanych na studiach I stopnia do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna. 

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

studia stacjonarne

2) Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz zaliczonego egzaminu sprawnościowego.

3) Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

4. Kandydat przedstawia zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia [średnia ważona ocen do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia (do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez UKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje miejsce na liście rankingowej za średnią ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub ksero zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu),

3. ksero zaświadczenia o średniej ważonej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) - oryginał do wglądu,

4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

5. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

6. ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację,

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Potrafi projektować i realizować programy treningowe ukierunkowane na potrzeby służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponadto posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych.

Dzięki wyborowi jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych absolwent nabywa dodatkowe kompetencje w zakresie sportów wodnych (wiedza i umiejętności z zakresu bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i kajaków - absolwenci mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie, posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawniania ratownika wodnego i sternika motorowodnego) lub sportów przestrzennych (umiejętności dotyczące różnych sposobów wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych oraz z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach i poza nimi, a także podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego - dodatkowo studenci, będący absolwentami studiów pierwszego stopnia AWF, kierunków: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób Starszych, mogą uzyskać kompetencje instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego).