Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Turystyka przygodowa studia I stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 26.06.2023 do 28.07.2023 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Studia stacjonarne

O kierunku: https://wtir.awf.krakow.pl/kierunek-turystyka-przygodowa

Planowana liczba miejsc: 70

 

 • Rejestracja kandydatów: 26.06-09.07.2023
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 12.07.2023
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (świadectwo, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 13-14.07.2023
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 04-08.09.2023

 

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w IRK i uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż ostatnim dniu rejestracji elektronicznej.

1)  Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury, z dwóch różnych przedmiotów, z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – dowolny przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

2)  Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt.
Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

A. Kandydaci z nową maturą:

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK.
  Rejestrując się w systemie(wypełniając ankietę osobową - podanie) kandydaci wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie UKR).

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie do UKR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  skan poniższych dokumentów lub złożyć niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie UKR:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, wydrukowaną i podpisaną,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie UKR).

C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni przesłać elektronicznie do UKR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub złożyć niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie UKR:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, wydrukowaną i podpisaną,
 • kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zapisie na studia (oryginał do wglądu),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie UKR).

Opłata za postępowanie rekrutacyjne, powinna być zaksięgowana na wskazanym koncie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej dla danego stopnia i trybu studiów. 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie oraz  dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 4. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 5. Ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej),
 9. W przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

Nasza oferta edukacyjna jest uaktualniana i dostosowywana do dynamicznie zmieniających się trendów w turystyce i rekreacji, a przede wszystkim do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:

 • opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
 • prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
 • pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, żeglarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej, specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.