Turystyka przygodowa studia I stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

 Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.) 
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia stacjonarne

O kierunku: https://wtir.awf.krakow.pl/kierunek-turystyka-przygodowa

 Planowana liczba miejsc: 70 

 • Rejestracja kandydatów w systemie: 24.06-11.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.07.2024
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (świadectwo, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 17-18.07.2024
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 02-06.09.2024

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w IRK i uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż ostatnim dniu rejestracji elektronicznej.

1)  Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury, z dwóch różnych przedmiotów, z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – dowolny przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

2)  Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt.
Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

A. Kandydaci z nową maturą:

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK.
  Rejestrując się w systemie(wypełniając ankietę osobową - podanie) kandydaci wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie rekrutacyjne.

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie do UKR skan poniższych dokumentów:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, 
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości,
 • opłatę za postępowanie rekrutacyjne.

C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni przesłać elektronicznie do UKR:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, 
 • kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych,
 • opłatę za postępowanie rekrutacyjne.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne, powinna być zaksięgowana na wskazanym koncie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej dla danego stopnia i trybu studiów. Indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać wpłaty, generowane jest w trakcie rejestrowania się w systemie rekrutacyjnym.   

 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w I terminie dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie przez system IRK: świadectwo dojrzałości, oświadczenie o podjęciu studiów oraz dowód wpłaty za legitymację studencką. Następnie w II etapie potwierdzania należy dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową/podanie,
 2. dowód osobisty (do wglądu); w przypadku obcokrajowców ksero i oryginał paszportu oraz dokument potwierdzający status cudzoziemca w Polsce,
 3. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu), w przypadku matury zagranicznej oryginały świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego wraz z apostille oraz tłumaczenia tych dokumentów,
 4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF Kraków na kierunku Turystyka i Rekreacja/Turystyka Przygodowa/Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką oraz określającego datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (skierowanie na badania znajduje się w dokumentach kandydata),
 5. wydrukowane i podpisane oświadczenie o podjęciu studiów,
 6. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności  - ksero i oryginał zaświadczenia (do wglądu)
 7. osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (Załącznik 13), zgoda ta powinna być  potwierdzona notarialnie, chyba że rodzice/opiekunowie prawni będą obecni podczas składania dokumentów.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

Nasza oferta edukacyjna jest uaktualniana i dostosowywana do dynamicznie zmieniających się trendów w turystyce i rekreacji, a przede wszystkim do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:

 • opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
 • prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
 • pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, żeglarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej, specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.