Kosmetologia studia I stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

   

Kontakt:

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 692 899 147 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (48) 692 899 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 21 (w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowana liczba miejsc: 150

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-11.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 17-19.07.2024 (zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie 02-06.09.2024) 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna. 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty, a następnie zsumowane i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

kandydaci z nową maturą (po 2005 roku)

Ocenie podlega wynik  części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony  jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (załącznik nr 12) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej  z wynikiem 150 punktów.

kandydaci ze starą maturą

Kandydaci muszą przesłać elektronicznie do UKR skan świadectwa dojrzałości z wynikami matury nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 

Ocenie podlega wynik  części pisemnej starej  matury jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na  punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze
do 1991 roku włącznie
oceny uzyskane na maturze
po 1991 roku
    celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) =  80 pkt.
dobry (4,0) =  70 pkt. dobry (4,0) =  60 pkt.
dostateczny (3,0) =  30 pkt. dostateczny (3,0) =  40 pkt.
    dopuszczający (2,0) =  30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla nowej i starej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez UKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 • Rejestracja w IRK. Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik z matury z jednego z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia. Kandydaci muszą przedstawić do wglądu świadectwo dojrzałości z wynikami matury w Sekretariacie UKR w dniu potwierdzania chęci studiowania.
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej. Opłata jest bezzwrotna.
 • Zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, chemii lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego. Skan zaświadczenia należy przesłać elektronicznie do UKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.
 • Świadectwo dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Skan świadectwa należy przesłać elektronicznie do UKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów dostarczając osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 4. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Kosmetologia, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 5. Ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację (konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych),
 9. W przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej w trakcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia posiada niezbędne kwalifikacje do diagnostyki skóry, właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów kosmetycznych zarówno przy zastosowaniu preparatów kosmetycznych, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach takich jak: gabinety kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness&SPA, gabinety dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, a także laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, sieci dystrybucji kosmetyków, działy kontroli jakości, czy w firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków. Absolwent może podejmować współpracę z lekarzami medycyny estetycznej, dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto jest przygotowany do pełnienia funkcji edukatora stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Absolwent jest świadomy konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania związane z wykonywanym zawodem.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.