Wychowanie fizyczne studia I stopnia licencjackie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt: 

 • (48) 692 899 244 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 12 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.) 
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia I stopnia 

Planowana liczba miejsc: 245

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-15.07.2024
 • Termin egzaminu: 18.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.07.2024
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 19.07 oraz 22-23.07.2024
 • Zarejestrowanie się w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skan dokumentów do UKR oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach,
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Rejestracja w systemie rekrutacyjnym oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach, 
 • Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” (zdawaną do 2004 roku) maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w  aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki (wykaz) jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
100 pkt – klasa sportowa I.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kpa i musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR.

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez UKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.  

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. 

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć specjalistycznych: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, trener personalny. 

W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowego AWF w Krakowie, student ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej w ramach zajęć fakultatywnych.