Turystyka zdrowotna studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

  

Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia stacjonarne 

O kierunku: https://wtir.awf.krakow.pl/kierunek-turystyka-zdrowotna

Studia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70                                                                                                                                  

 • Rejestracja kandydatów w systemie: 24.06.-19.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2024
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (świadectwo, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 24-25.07.2024
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 02-06.09.2024

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów. 
 2. Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka zdrowotna znajduje się poniżej.
 3. Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich) zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia ważona ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, w której uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie rekrutacyjne - płatność wyłącznie przelewem musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. Opłata jest bezzwrotna. 

 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w I etapie potwierdzania, w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie przez system IRK: zaświadczenie o średniej ze studiów licencjackich, dyplom ukończenia studiów licencjackich, oświadczenie o podjęciu studiów oraz dowód wpłaty za legitymację studencką. Następnie w II etapie potwierdzania, dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową/podanie;
2. dowód osobisty (do wglądu); w przypadku obcokrajowców ksero i oryginał paszportu oraz dokument potwierdzający status cudzoziemca w Polsce;
3. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) i oryginał do wglądu lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów; a dyplom (kopię i oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo apostille oraz tłumaczenie dyplomu;
4. zaświadczenie o średniej ważonej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (studiów magisterskich) (załącznik nr 10) lub ksero suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia AWF w Krakowie; w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo tłumaczenie;
5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF Kraków na kierunku Turystyka i Rekreacja/Turystyka Zdrowotna oraz określającego datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (skierowanie na badania znajduje się w dokumentach kandydata na profilu IRK); w przypadku absolwentów studiów licencjackich kierunków Turystyka i Rekreacja lub Turystyka Przygodowa (AWF Kraków) można donieść aktualne badania lekarskie, pod warunkiem, że są one ważne przynajmniej do końca września 2026r. 
6. wydrukowane i podpisane oświadczenie o podjęciu studiów;
7. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - ksero i oryginał zaświadczenia (do wglądu).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

1.1. Efekty w zakresie wiedzy:

 1. ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka,
 2. zna metody oceny możliwości i potrzeb podejmowania przez człowieka aktywności w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. ma wiedzę z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
 4. zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej, komunikowania się oraz przebiegu interakcji międzyludzkich w kontekście turystyki i rekreacji,
 5. zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 6. zna zasady promocji i ochrony zdrowia, poprawy stylu życia i sposobu żywienia, a także rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
 7. ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania organizmu, zna metody diagnozowania jego przeciążenia i mechanizmy działania powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej,
 8. zna podstawowe uwarunkowania prawne, etyczne i organizacyjne działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji,
 9. zna wybrane pojęcia z zakresu nauk związanych z turystyką i rekreacją, w tym nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych,
 10. zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony,
 11. ma podstawową znajomość dziedzictwa kultury i sztuki i rozumie jego wartość dla tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej kraju.

 1.2. Efekty w zakresie umiejętności:

 1. posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją,
 2. potrafi dobrać i wykorzystać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną,
 4. posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, 
 5. potrafi przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego i podejmować wobec nich działania edukacyjne,
 6. potrafi ocenić możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia w różnych formach turystyki i rekreacji, rozpoznać stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 7. potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych,
 8. potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji i przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na potrzeby własnej działalności,
 9. potrafi ocenić poprawność i prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem zawodu lub świadczeniem usług turystycznych lub rekreacyjnych,
 10. potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków, w tym ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych,
 11. posiada umiejętność ustnego prezentowania własnych działań i ocen,
 12. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji.

 1.3. Kompetencje społeczne:

 1. jest zdolny do uzupełniania wiedzy i doskonalenia,
 2. realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje,
 3. kieruje się zasadami etyki zawodowej,
 4. jest zdolny do pracy w zespole, odpowiedzialny, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie,
 5. sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,
 6. przekazywaną wiedzą potrafi zainteresować osoby o różnym poziomie wykształcenia,
 7. dba o bezpieczeństwo uczestników turystyki i rekreacji,
 8. dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach i uzdrowiskach jako specjaliści obsługi szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej. Będą mogli pełnić funkcję konsultantów m.in. ds. promocji zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, prozdrowotnych form aktywności fizycznej czy nowoczesnych form terapii.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści z zakresu kształtowania oferty uzdrowisk oraz spa i wellness, zarządzania takimi obiektami i ośrodkami, z zakresu technik coachingowych i innowacyjnych produktów prozdrowotnych. Będą mogli podjąć także zatrudnienie jako menadżerowie ds. oferty czasu wolnego w ośrodkach spa i wellness oraz uzdrowiskach, doradcy z zakresu obsługi turystów i kuracjuszy oraz zarządzania produktami prozdrowotnymi skierowanymi do szczególnych grup klientów takich jak osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy. Zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych, doradczych, kierowniczych w branży, a także organizowania i programowania zajęć profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dla osób przebywających m.in. w ośrodkach spa i wellness czy uzdrowiskach. Zdobędą umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkiego typu indywidualnych i grupowych aktywności, szczególnie związanych z aspektem zdrowotnym, estetyką ciała, kondycją fizyczną i psychospołeczną.

Absolwenci uzyskają kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty i kuracjusza m.in. w miejscowościach uzdrowiskowych w oparciu o istniejący potencjał walorów turystycznych z jednej strony, a potrzeby klienta z drugiej. Będą przygotowani do tworzenia strategii produktów turystyczno-zdrowotnych oraz prowadzenia badań w zakresie rozwijania oferty prozdrowotnych usług turystycznych zarówno opartych na współpracy ze środowiskiem medycznym, w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej, jak i w obszarze turystyki aktywnej i zrównoważonej.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).