Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Turystyka zdrowotna studia II stopnia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 26.06.2023 do 28.07.2023 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt:

 • (48) 660 173 132 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • (12) 683 14 29 (czynny w godzinach pracy UKR)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia stacjonarne 

O kierunku: https://wtir.awf.krakow.pl/kierunek-turystyka-zdrowotna

Studia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70                                                                                                                                           

 • Rejestracja kandydatów: 26.06-21.07.2023
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 25.07.2023
 • Planowany termin elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów (dyplom lub zaświadczenie, oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty za legitymację): 26-27.07.2023
 • Termin dostarczenia oryginałów dokumentów: 04-09.09.2023

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów. 
 2. Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka zdrowotna znajduje się poniżej.
 3. Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich) zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia ważona ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po rejestracji w IRK, w której uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie rekrutacyjne - płatność wyłącznie przelewem (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie UKR) musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. Opłata jest bezzwrotna. 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając elektronicznie oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,
 2. Ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów; w przypadku dyplomu - oryginał tylko do wglądu, w przypadku zaświadczenia należy złożyć oryginał, a dyplom (kopię i oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru,
 3. Ksero zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) lub ksero suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia AWF w Krakowie,
 4. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 5. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Turystyki i Rekreacji, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),
 6. Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,
 7. Oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik nr 11),
 8. Ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto opłaty rekrutacyjnej), Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

 

1.1. Efekty w zakresie wiedzy:

 1. ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka,
 2. zna metody oceny możliwości i potrzeb podejmowania przez człowieka aktywności w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. ma wiedzę z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
 4. zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej, komunikowania się oraz przebiegu interakcji międzyludzkich w kontekście turystyki i rekreacji,
 5. zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 6. zna zasady promocji i ochrony zdrowia, poprawy stylu życia i sposobu żywienia, a także rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
 7. ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania organizmu, zna metody diagnozowania jego przeciążenia i mechanizmy działania powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej,
 8. zna podstawowe uwarunkowania prawne, etyczne i organizacyjne działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji,
 9. zna wybrane pojęć z zakresu dziedzin związanych z turystyką i rekreacją, w tym nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych,
 10. ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki i zna ogólne zasady przedsiębiorczości charakterystycznej dla niej,
 11. zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony,
 12. ma podstawową znajomość dziedzictwa kultury i sztuki i rozumie jego wartość dla tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej kraju.

 1.2. Efekty w zakresie umiejętności:

 1. posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją,
 2. potrafi dobrać i wykorzystać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną
 4. posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, 
 5. potrafi przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego i podejmować wobec nich działania edukacyjne,
 6. potrafi ocenić możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia w różnych formach turystyki i rekreacji , rozpoznać stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 7. potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych,
 8. potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji i przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na potrzeby własnej działalności ,
 9. potrafi ocenić poprawność i prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem zawodu lub świadczeniem usług turystycznych lub rekreacyjnych,
 10. potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków, w tym ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych ,
 11. posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach
 12. posiada umiejętność ustnego prezentowania własnych działań i ocen,
 13. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji
 14. potrafi w zakresie podstawowym, wdrażać funkcje zarządzania w organizacji
 15. posiada umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji odpowiadające przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1.3. Kompetencje społeczne:

 1. jest zdolny do uzupełniania wiedzy i doskonalenia,
 2. realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje,
 3. kieruje się zasadami etyki zawodowej,
 4. jest zdolny do pracy w zespole, odpowiedzialny, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie,
 5. sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,
 6. przekazywaną wiedzą potrafi zainteresować osoby o różnym poziomie wykształcenia
 7. dba o bezpieczeństwo uczestników turystyki i rekreacji,
 8. dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach i uzdrowiskach jako specjaliści obsługi szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej. Będą mogli pełnić funkcję konsultantów m.in. ds. promocji zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, prozdrowotnych form aktywności fizycznej czy nowoczesnych form terapii.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści z zakresu kształtowania oferty uzdrowisk oraz spa i wellness, zarządzania takimi obiektami i ośrodkami, z zakresu technik coachingowych i innowacyjnych produktów prozdrowotnych. Będą mogli podjąć także zatrudnienie jako menadżerowie ds. oferty czasu wolnego w ośrodkach spa i wellness oraz uzdrowiskach, doradcy z zakresu obsługi turystów i kuracjuszy oraz zarządzania produktami prozdrowotnymi skierowanymi do szczególnych grup klientów takich jak osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy. Zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych, doradczych, kierowniczych w branży, a także organizowania i programowania zajęć profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dla osób przebywających m.in. w ośrodkach spa i wellness czy uzdrowiskach. Zdobędą umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkiego typu indywidualnych i grupowych aktywności, szczególnie związanych z aspektem zdrowotnym, estetyką ciała, kondycją fizyczną i psychospołeczną.

Absolwenci uzyskają kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty i kuracjusza m.in. w miejscowościach uzdrowiskowych w oparciu o istniejący potencjał walorów turystycznych z jednej strony, a potrzeby klienta z drugiej. Będą przygotowani do tworzenia strategii produktów turystyczno-zdrowotnych oraz prowadzenia badań w zakresie rozwijania oferty prozdrowotnych usług turystycznych zarówno opartych na współpracy ze środowiskiem medycznym, w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej, jak i w obszarze turystyki aktywnej i zrównoważonej.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).