Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych studia I stopnia licencjackie

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej czynny od 24.06.2024 do 26.07.2024 w dni powszednie w godz. 10.00-14.00.

 

Kontakt: 

 • (48) 660 173 131 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • (48) 12 683 11 32 (czynny w godzinach pracy UKR) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt mailowy od 24 czerwca 2024 r.)
 • do 23 czerwca 2024 r. - kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70 

 • Rejestracja kandydatów: 24.06-19.07.2024 
 • Termin egzaminu: 23.07.2024
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 24.07.2024
 • Termin potwierdzania podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów dokumentów: 24-26.07.2024
 • Zarejestrowanie się w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do Sekretariatu UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach.
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem). Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Rejestracja w IRK oraz wpisanie ocen z matury do systemu. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać elektronicznie skan dokumentów do UKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać rejestracji elektronicznej w ustalonych terminach,
 • Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Sport, określające datę następnego badania – wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (przesłane elektronicznie do UKR celem weryfikacji),
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w IRK - płatność wyłącznie przelewem) musi być zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Opłata jest bezzwrotna. 

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” (zdawaną do 2004 roku) maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Egzamin ze sprawności fizycznej składa się z 2 części:

pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

drugiej obejmującej:

• bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 metrów dla mężczyzn. 

• Skok w dal z miejsca – kandydat wykonuje próbę z ustawienia przodem przed linią odbicia. Po wylądowaniu kandydata na zeskoczni, egzaminator zaznacza ślad lądowania pozostawiony najbliżej linii odbicia przez którąkolwiek część ciała, wynik skoku jest odczytywany z dokładnością do 1cm. Kandydat ma prawo do wykonania trzech prób, liczy się najlepszy wynik. Kandydaci wykonują skoki wg kolejności z listy, w seriach.

Próba jest nieważna: - jeśli odbicie poprzedzi naskok, - jeśli podczas odbicia kandydat przekroczy linię odbicia, - jeśli po wylądowaniu kandydat dotknie którąkolwiek częścią ciała miejsca poza zeskocznią bliżej niż najbliższy pozostawiony ślad na zeskoczni, - jeśli po wykonaniu skoku kandydat wraca z powrotem przez zeskocznię (cofa się w stronę linii odbicia).

• Bieg po kopercie – kandydat wykonuje próbę ze startu wysokiego z miejsca, bez nabiegu, ustawiając się bezpośrednio przed linią startową, która jest umieszczona prostopadle do środkowego stojaka w odległości 5,5 m i jest równoległa do jednej z przekątnych prostokąta tworzącego kopertę (rycina). Kandydat startuje samodzielnie bez uprzedniej komendy prowadzącego egzamin (pomiar fotokomórką). Kandydat obiega trzykrotnie wyznaczoną trasę omijając stojaki (chorągiewki) – zgodnie z ryciną. Po ostatnim, trzecim okrążeniu i minięciu ostatniego stojaka kandydat biegnie w stronę linii mety, która znajduje się w przedłużeniu linii startu (rycina). Próbę uznaje się za nieważną (egzaminator przerywa bieg) w momencie: • przewrócenia którejkolwiek chorągiewki, • umyślnego chwytu poruszonej chorągiewki, • błędnej kolejności omijania chorągiewek, niezgodnej z wytyczoną trasą. Kandydat ma prawo do wykonania dwóch prób, liczy się lepszy czas.

Uwagi:

✓ Kandydat ma obowiązek przystąpić do pływania i wszystkich testów sprawnościowych, nieprzystąpienie do którejkolwiek z prób egzaminacyjnych skutkuje niezaliczeniem całego egzaminu sprawnościowego i niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikującego.

✓ Niezaliczenie którejkolwiek z prób testu sprawnościowego (np. kontuzja w trakcie próby, przerwanie próby) jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów z danej próby, ale nie eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

✓ W biegu na 800 m i 1500 m nie jest dozwolone używanie obuwia wyczynowego (kolce).

✓ Biegi na 800 m i 1500 m odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

Dla osób, które uzyskały rezultat z egzaminu z pływania, mieszczący się w podanych powyżej limitach, wyniki prób sprawności fizycznej będą przeliczane na punkty (patrz załącznik nr 1 - Tabela punktacji testów) poza wynikiem uzyskanym w pływaniu, a następnie sumowane.

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki (wykaz) jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
100 pkt – klasa sportowa I.

Osoby legitymujące się klasą sportową mogą zrezygnować z przystąpienia do drugiej części egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem im za tą część punktów odpowiadających danej klasie sportowej. O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu sprawnościowego decyduje kandydat informując pisemnie (załącznik nr 15) komisję przy rejestracji w systemie o swojej decyzji. Punkty za drugą część egzaminu sprawnościowego i klasę sportową nie sumują się.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kpa i musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).

Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego).

O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie UKR. 

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez UKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury, wynik egzaminu sprawnościowego lub za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego. 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez UKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8 oraz kserokopię dokumentu tożsamości kandydata) w terminie podanym przez UKR następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowanej z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (oryginał do wglądu),

4. zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację (na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - inne aniżeli w przypadku opłat rekrutacyjnych),

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kompetencje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i stopień instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), Służbie Ochrony Państwa.