Spis treści

Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 poz. 1651).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

  1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
  2. datę jego wydania;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  4. kierunek kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
  8. datę następnego badania lekarskiego;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.