Spis treści

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w bieżącym roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół wyższych - również dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie, zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty).

 

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z IRK lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu UKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.


Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 poz. 1651).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

  1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
  2. datę jego wydania;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  4. kierunek kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
  8. datę następnego badania lekarskiego;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.