Szanowni Państwo, drodzy Maturzyści,

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  to nowoczesna Uczel­nia posi­ada­jąca pełne prawa aka­demickie. Jest jedną z dziesię­ciu pub­licznych szkół wyższych w Krakowie. Ksz­tałce­nie prowadzone jest w ramach trzech wydzi­ałów: Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu, Reha­bil­i­tacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji, na dwunastu kierunk­ach studiów: wychowa­nia fizy­cznego, sportu, kultury fizycznej osób starszych, wychowania fizycznego w służbach mundurowych, kultury fizycznej w służbach mundurowych, fizjoter­apii, terapii zajęciowej, kosmetologii, turystyki i rekreacji, turystyki przygodowej, turystyki zdrowotnej oraz zarządzaniu rekreacją i rozrywką.

Uczel­nia dynam­icznie się rozwija stara­jąc się nadążyć za zmieni­a­ją­cymi się potrze­bami ksz­tałce­nia w dziedzinie nauk o kul­turze fizy­cznej, dlatego cały czas czynione są stara­nia o uruchamianie nowych kierunków ksz­tałce­nia.

Sportową wiz­ytówką Akademii jest Klub Sportowy AZS AWF Kraków oraz związani z Uczel­nią sportowcy, spośród których kilkanaście osób dostąpiło zaszczytu udzi­ału w dwóch ostat­nich igrzyskach olimpi­js­kich w Londynie i Soczi. Nasza Uczelnia stwarza sportowcom bardzo dobre warunki do studiowania, między innymi poprzez przyznawanie indywidualnej organizacji studiów. Studia w AWF ukończył dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich Kamil Stoch, a obecnie naszą doktorantką jest złota medalistka olimpijska w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk. W naszej Uczelni studiują także najlepsze polskie tenisistki Agnieszka i Urszula Radwańskie, brązowy medalista drużynowych mistrzostw świata w skokach narciarskich Maciej Kot i wielu innych znakomitych polskich sportowców.

AWF dys­ponuje bardzo bogatą infra­struk­turą, nowoczes­nym zapleczem dydak­ty­cznym i naukowym, doskonale wyposażonymi obiek­tami sportowymi, i co najważniejsze – pro­fesjon­alną kadrą nauczy­cieli aka­demic­kich. Dzięki temu Akademia Wychowa­nia Fizy­cznego w Krakowie cieszy się uznaniem w całym środowisku aka­demickim i jest wysoko oce­ni­ana przez jej absol­wen­tów, czego potwierdze­niem jest zajmowanie czołowych miejsc wśród uczelni wychowa­nia fizy­cznego w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Bezs­pornym atutem AWF w Krakowie jest bogata his­to­ria, się­ga­jąca roku 1927, kiedy to na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim pow­stała jed­nos­tka, której wielo­letni rozwój doprowadził do utworzenia dzisiejszej Akademii.
Prawie 100-let­nia trady­cja ksz­tałce­nia stu­den­tów zobow­iązuje do dal­szego dynam­icznego roz­woju w trosce o możli­wie najlep­szą jakość naucza­nia. Nie bez znaczenia jest również fakt umiejs­cowienia Uczelni w his­to­rycznym Krakowie – stol­icy kul­tury i nauki. To mag­iczne miasto umożli­wia wszech­stronny rozwój i inte­grację całego środowiska aka­demick­iego, a o panu­jącej w nim atmos­ferze stu­denci ksz­tałcący się w innych mias­tach mogą tylko pomarzyć.

Zachę­ca­jąc wszys­t­kich Państwa do ubie­ga­nia się o indeks naszej Akademii deklaruję, że zro­bię wszys­tko, aby utrzy­mać wysoki poziom ksz­tałce­nia na poszczegól­nych kierunk­ach studiów, co w połącze­niu z bogatą ofertą możli­wości zdoby­wa­nia dodatkowych kwal­i­fikacji zawodowych powinno być czyn­nikiem moty­wu­ją­cym do pod­ję­cia nauki w AWF w Krakowie. W celu zdoby­cia szczegółowych infor­ma­cji na temat naszej Uczelni, jej his­torii, struk­tury oraz oferty dydak­ty­cznej, naukowej i orga­ni­za­cyjnej, zachę­cam do odwiedzenia strony inter­ne­towej.

Życzę Państwu pod­ję­cia trafnej decyzji, pozy­ty­wnych wyników postępowa­nia rekru­ta­cyjnego i zad­owole­nia ze studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Klimek

Licznik odwiedzin w 2024 roku

dzisiaj 25

dotychczas 6152