Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.  

Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczeniem w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w polskich uczelniach rozstrzygają przepisy Działu VIII ustawy  z  dnia  18 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.).

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na studia w procesie rekrutacji. Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia.

Kandydaci rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji i zgodnie z ustalonymi procedurami i harmonogramem przechodzą przez postępowania rekrutacyjne. Wymagane dokumenty (skan oryginału i tłumaczenia przysięgłego świadectwa) należy złożyć w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w

prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 1. Ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim. 

  Wszystkim osobom zamierzającym podjąć studia w języku polskim, wybrane polskie uczelnie oferują kursy przygotowawcze z języka polskiego. W Polsce działa kilka ośrodków prowadzących, trwające 9 miesięcy, kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim:

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy kontaktować się bezpośrednio z wymienionymi instytucjami. 

  Dodatkowe informacje:
  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
  phone +4822 826 74 34,
  fax +4822 826 28 23,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub 

 2. Posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. Uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Aby podjąć w Polsce studia (pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskich lub studia doktoranckie - trzeciego stopnia albo podyplomowe), cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym „apostille” odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat - Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 • decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Opłat nie pobiera się również od:

 • cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 324 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) Cudzoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 324 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697).

Językiem wykładowym na studiach jest język polski, dlatego wymagana jest jego biegła znajomość w mowie i w piśmie. Potwierdzeniem będzie posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej minimum B1 lub przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną.

Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie z dnia 5 lipca 2022 r. 

Roczna odpłatność dewizowa za studia dla osób nie będących obywatelami polskimi na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich  oraz studiach III stopnia  doktoranckich za wyjątkiem obywateli państw członkowskich Unii Europejskich lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu [EFTA]: 

Studia  stacjonarne jednolite magisterskie:

 • Kierunek fizjoterapia – równowartość 2.500,00 EURO

Studia  stacjonarne I i II stopnia:

 • Kierunek terapia zajęciowa – równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek kosmetologia – równowartość 3.000,00 EURO
 • Kierunek turystyka i rekreacja – równowartość 2.500,00 EURO
 • kierunek turystyka przygodowa - równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek wychowanie fizyczne – równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek sport – równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek kultura fizyczna osób starszych – równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych – równowartość 2.500,00 EURO
 • Kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych – równowartość 2.500,00 EURO

Studia niestacjonarne – równowartość 2000,00 EURO za poszczególne lata i kierunki studiów.

Cudzoziemcy, studenci pierwszego roku wnoszą opłatę podwyższoną o 200,00 EURO niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

2) Odpłatność za kształcenie cudzoziemców na studiach wnoszona jest do dnia 22 października bieżącego roku w walucie polskiej i stanowi równowartość kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wpłatę.

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Brak dowodu ubezpieczenia sprawia, że pacjent sam płaci za usługi medyczne.

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W AWF KRAKÓW

 • Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadający ważną Kartę Polaka mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca AWF pod warunkiem dostarczenia następujących dokumentów:
 • kserokopii umowy z NFZ (oryginał do wglądu),
 • kserokopii zaświadczenia o polskim pochodzeniu lub kserokopii ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu),
 • kserokopii aktualnego paszportu (oryginał do wglądu),
 • Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie posiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca student.
 • Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie małopolskim  jest Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

ul. Batorego 24
Kraków
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zawarcia umowy z NFZ należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający zameldowanie pobytu;
- zaświadczenie o studiowaniu;
- legitymacje studencką;
- paszport.

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej informacji o ubezpieczeniach:
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

na studia I stopnia:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji, 
 • oryginał świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. 
 • ważną Kartę Polaka (w przypadku obywateli krajów obcych, których ten zapis dotyczy), 
 • ważny paszport lub inny dokument podróży; 
 • ważna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej
 • dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). 
 • dowód wpłaty za legitymację,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy (badania muszą być wykonane w Polsce). 

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

na studia II stopnia:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji,
 • oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, 
 • oryginał świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, 
 • ważną Kartę Polaka, 
 • dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). 
 • ważny paszport lub inny dokument podróży; 
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej, 
 • zaświadczenie wydane przez  lekarza medycyny pracy (badania muszą być wykonane w Polsce),  
 • dowód wpłaty za legitymację.

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski przez  tłumacza przysięgłego.

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W AWF Krakowie  osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Licznik odwiedzin w 2024 roku

dzisiaj 1

dotychczas 17201