Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate) i maturą europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji obowiązującym w roku akademickim 2022/2023 na danym kierunku studiów.

Kandydaci z IB i EB zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu UKR świadectwo dojrzałości przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości  (Ustawa o Systemie Oświaty Dz. U. z 2022 r. poz. 2230; Rozporządzenie MEN Dz. U. z 2015 r. poz. 447).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

Wyniki przedmiotowe kandydata legitymującego się maturą europejską EB są ustalane odpowiednio do zasad rekrutacji obowiązującym na danym kierunku studiów:

1)     wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się wyłącznie na podstawie posiadanych przez kandydata wyników pisemnych części egzaminów maturalnych zdawanych z przedmiotów realizowanych w ramach Matury Europejskiej EB organizowanej przez Szkoły Europejskie.

2)     jeżeli kandydat posiada wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego wtedy stosuje się następujący sposób przeliczania:

a)     10 pkt dla matury EB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat wg uchwały rady wydziału;

b)     6 pkt dla matury EB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej matury na poziomie podstawowym.

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia
21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na procenty:

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

9,51 – 10,00

100%

150%

9,01 – 9,50

90%

135%

8,51 – 9,00

80%

120%

8,01 – 8,50

70%

105%

7,51 – 8,00

60%

90%

7,01 – 7,50

50%

75%

6,51 – 7,00

40%

60%

6,00 – 6,50

30%

45%

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości (Ustawa o Systemie Oświaty Dz. U. z 2022 r. poz. 2230; Rozporządzenie MEN Dz. U. z 2015 r. poz. 447).

  1. Wynik z przedmiotu kwalifikacyjnego na dany kierunek ustala się na podstawie wyników pisemnych, zewnętrznych części egzaminów maturalnych z tego przedmiotu według zasady:
  • 7 pkt dla matury IB odpowiada wartości maksimum z przedmiotu kwalifikacyjnego, które może uzyskać kandydat na dany kierunek studiów;
  • 2 pkt dla matury IB na poziomie podstawowym odpowiada 30% pkt nowej matury na poziomie podstawowym;

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym
z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na procenty:

 

IB
Poz-SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

 

IB
Poz-HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

 

7

100%

 

7

150%

 

6

90%

 

6

135%

 

5

75%

 

5

113%

 

4

60%

 

4

90%

 

3

45%

 

3

68%

 

2

30%

 

2

45%

 

 

Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

  • R= D x 4/3

gdzie :

  • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik poziomu rozszerzonego matury dwujęzycznej nie może przekroczyć maksymalnego wyniku jaki może kandydat osiągnąć na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż 150 pkt.

Licznik odwiedzin w 2024 roku

dzisiaj 26

dotychczas 6153