Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista z dnia 16.09.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych,

drugiego stopnia,

na kierunku Turystyka Zdrowotna w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie, w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie komplet następujących dokumentów:

 

  1. podpisaną ankietę osobową/podanie, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. ksero dyplomu licencjackiego lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata + oryginał do wglądu,
  3. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
  4. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
  5. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację – absolwenci AWF Kraków, posiadający miejsca na naklejki na starej legitymacji – informację o jej posiadaniu,
  6. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka Zdrowotna oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  7. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka Zdrowotna
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

NIK Ranking
16 1,0
11 2,0
5 3,0
9 4,0
19 5,0
2 6,0
14 7,5
18 7,5
8 9,0
1 10,0
15 11,0
13 12,0
3 13,0
7 14,0
4 15,0
6 16,0
12 17,0
17 18,0
10 19,0