Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista z dnia 16.09.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów licencjackich,

na kierunku Turystyka Przygodowa w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie, w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie komplet następujących dokumentów:

  1. podpisaną ankietę osobową/podanie, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. ksero świadectwa dojrzałości + oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu,
  3. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
  4. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
  5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka Przygodowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności,
  7. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka Przygodowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

NIK Ranking
30 1,0
25 2,0
27 3,0
1 4,0
29 5,0
11 6,0
21 7,0
8 8,0
9 9,0
31 10,5
26 10,5
12 12,0
14 13,0
22 14,0
10 15,5
16 15,5
5 17,0
20 18,0
 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka Przygodowa
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

NIK Ranking
6 19,0
7 20,0
28 21,0
17 22,0
19 23,0
4 24,5
13 24,5
18 26,0
3 27,0
15 28,0
23 29,0
2 30,0
24 31,0