Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista z dnia 16.09.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów licencjackich,

na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie, w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie komplet następujących dokumentów:

  1. podpisaną ankietę osobową/podanie, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. ksero świadectwa dojrzałości + oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu,
  3. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
  4. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
  5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności,
  7. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

NIK Ranking
54 1,0
32 2,0
48 3,5
82 3,5
68 5,0
85 6,0
33 7,0
53 8,5
83 8,5
2 10,0
23 11,5
65 11,5
25 13,5
47 13,5
15 15,0
3 16,0
67 17,5
69 17,5
51 19,0
63 20,0
81 21,0
57 22,0
76 23,0
70 24,0
1 25,0
56 26,0
16 27,0
22 28,0
39 29,0
35 30,0
58 31,0
52 32,0
55 33,0
30 34,0
59 35,0
84 36,5
18 36,5
74 38,0
88 39,0
43 40,0
50 41,0
71 42,0
37 43,0
38 44,0
36 45,0
66 46,5
80 46,5
14 48,0
17 49,0
27 50,0
75 51,0
13 52,0
34 53,0
5 54,0
49 55,0
87 56,0
19 57,5
10 57,5
11 60,5
28 60,5
41 60,5
20 60,5
73 63,0
62 64,0
9 65,0
12 66,0
86 67,0
7 68,5
24 68,5
21 70,0
45 71,0
8 72,5
44 72,5
6 74,0
42 75,0
79 76,0
29 77,5
4 77,5
77 79,0
61 80,5
78 80,5
40 82,0
72 83,0
31 84,0
64 85,0
46 86,0
60 87,0
26 88,0