Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

 

Aby dokończyć formalności związane z zapisem na studia, należy w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2022),
  3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10)
  4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
  5. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
  7. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771. Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację.
  8. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu 

 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia

 

Lp

nik

Skorygowana średnia
ocen z licencjatu

Ranga

1

1

4,84

1,0

2

7

4,84

2,0

3

2

4,56

3,0

4

5

4,50

4,0

5

6

4,32

5,0

6

4

4,27

6,0

7

3

4,20

7,0

8

8

3,52

8,0