Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 19.09.2022r.

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen
PUNKTÓW za spr. z matury
1 13 563 412 151
2 9 550 250 300
3 4 485 300 185

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 20-21.09.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy osób, które nie zostawiły właściwego zaświadczenia na pływalni AWF w trakcie egzaminu wstępnego,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub kartę Polaka, kartę pobytu stałego lub tymczasowego  (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na to samo konto, co opłata rekrutacyjna: 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc:

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen
PUNKTÓW za spr. z matury
4 6 421,5 200 221,5
5 14 356 166 190
6 26 353,5 102 251,5
7 1 351 200 151
8 22 338 20 318
9 17 338 88 250
10 3 313 102 211
11 11 285 109 176
12 21 272 66 206
13 27 240 92 148
14 15 239 89 150
15 29 237 111 126
16 7 228 56 172
17 8 226 69 157
18 10 217 71 146
19 23 206 67 139
20 31 203 75 128
21 28 163 38 125
22 30 154 44 110
23 2 130 18 112

Jednocześnie informujemy, że Kandydaci na kierunek WFwSM, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia mogą być (zgodnie z decyzją Przewodniczącego UKR) zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek WF. W przypadku takiej decyzji prosimy o kontakt z Komisją. Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniach 20-21.09.2022.