Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 19.09.2022r.

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
1 17 510 300 210 1
2 6 486 300 186 2
3 8 475 200 275 3
4 9 450 200 250 4
5 2 424 300 124 5
6 7 405 100 305 6
7 3 384,5 100 284,5 7
8 4 381 200 181 8
9 11 369 200 169 9
10 13 357 50 307 10
11 5 325,5 200 125,5 11
12 14 310 200 110 12

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 15, 18-19.07.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy osób, które nie zostawiły właściwego zaświadczenia na pływalni AWF w trakcie egzaminu wstępnego,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub kartę Polaka, kartę pobytu stałego lub tymczasowego  (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na to samo konto, co opłata rekrutacyjna: 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc:

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
13 16 301,5 50 251,5 13
14 18 284 100 184 14
15 1 242 100 142 15
16 10 239 50 189 16
17 15 228 0 228 17
18 19 211 100 111 18
19 20 203 100 103 19

Jednocześnie informujemy, że Kandydaci na kierunek Sport, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia mogą być (zgodnie z decyzją Przewodniczącego UKR) zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek WF. W przypadku takiej decyzji prosimy o kontakt z Komisją. Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniach 20-21.09.2022.