Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 14.07.2022r.

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
1 15 529 200 329 1
2 8 514 200 314 2
3 28 472 200 272 3
4 18 471 200 271 4
5 20 464 200 264 5
6 16 460 200 260 6
7 7 413 200 213 7
8 32 411 100 311 8
9 25 392 200 192 9
10 14 386 50 336 10
11 29 366 200 166 11
12 30 353,5 100 253,5 12
13 4 329 50 279 13
14 17 322 0 322 14
15 31 321 200 121 15
16 5 318 100 218 16
17 12 315 100 215 17
18 11 310 100 210 18
19 26 295 100 195 19
20 23 293 50 243 20
21 9 286 100 186 21
22 22 285 50 235 22
23 10 283,5 50 233,5 23
24 1 254 100 154 24
25 6 249 50 199 25
26 13 217 0 217 26
27 3 195,5 50 145,5 27
28 19 183 0 183 28
29 2 172,5 0 172,5 29,5
30 24 172,5 0 172,5 29,5
31 27 161 0 161 31

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 15, 18-19.07.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy osób, które nie zostawiły właściwego zaświadczenia na pływalni AWF w trakcie egzaminu wstępnego,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub kartę Polaka, kartę pobytu stałego lub tymczasowego  (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na to samo konto, co opłata rekrutacyjna: 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).