Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 19.09.2022r.

Lp nik ŁĄCZNIE
PUNKTÓW
1 81 433
2 12 384,5
3 68 372
4 21 326
5 7 304,5
6 50 300
7 74 298,5
8 38 265,5
9 42 262
10 70 251,5
11 15 250,5
12 18 249
13 72 249
14 23 247
15 62 239
16 2 237
17 10 231
18 17 228
19 5 227,5
20 14 226
21 73 226
22 22 225
23 91 224
24 85 224
25 25 223
26 24 219
27 67 212
28 65 210
29 80 208,5
30 44 203
31 77 200
32 55 194
33 51 193
34 59 192
35 47 191,5
36 76 191
37 89 191
38 45 191
39 52 190
40 93 190
41 63 189
42 27 187
43 6 184
44 46 184
45 43 182
46 41 181,5
47 8 181
48 1 176
49 29 175
50 33 174
51 58 171
52 3 167
53 60 166
54 96 166
55 54 152,5
56 4 149
57 53 145
58 9 139
59 61 136
60 66 134
61 20 133,5
62 13 121,5
63 79 120

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 20.09-21.09.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy osób, które nie zostawiły właściwego zaświadczenia na pływalni AWF w trakcie egzaminu wstępnego,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub kartę Polaka, kartę pobytu stałego lub tymczasowego  (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na to samo konto, co opłata rekrutacyjna: 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).