Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 18.09.2022r.

Lp nik Średnia ocen z licencjatu
1 42 4,48
2 7 4,36
3 9 4,34
4 14 4,33
5 8 4,33
6 12 4,22
7 2 4,21
8 6 4,19
9 10 4,16
10 13 4,15
11 37 4,14
12 30 4,13
13 21 4,13
14 28 4,12
15 41 4,1
16 25 4,08
17 31 4,04
18 20 4,04
19 1 4,03
20 24 4,02
21 17 4
22 26 3,96
23 44 3,93
24 33 3,92
25 40 3,92
26 29 3,9
27 27 3,9
28 16 3,84
29 15 3,84
30 35 3,81
31 34 3,77
32 32 3,76
33 4 3,74
34 5 3,7
35 46 3,66
36 22 3,66

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 19-21.09.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub ksero zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu),

3. ksero zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) - oryginał do wglądu,

4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

5. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklaracja o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej),

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto rekrutacyjne). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację,

8. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lista niezakwalifikowanych z braku miejsc:

Lp nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
37 19 3,65 37.0
38 43 3,64 38.0
39 23 3,61 39.0
40 18 3,59 40.0
41 3 3,58 41.0
42 11 3,49 42.0
43 36 3,45 43.0
44 38 3,42 44.5
45 39 3,42 44.5
46 45 3,21 46.0