Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 18.07.2022r.

Lp nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
1 1 4,72 1.0
2 8 4,71 2.0
3 7 4,53 3.0
4 21 4,45 4.0
5 6 4,33 5.0
6 12 4,32 6.0
7 10 4,31 7.0
8 33 4,3 8.0
9 18 4,25 9.0
10 9 4,14 10.0
11 16 4,13 11.0
12 17 4,06 12.0
13 20 4,04 13.0
14 24 4,03 14.0
15 27 4 14.1
16 14 4 14.2
17 2 3,99 14.3
18 19 3,99 14.4
19 29 3,98 19.0
20 31 3,93 20.0
21 3 3,9 20.1
22 15 3,9 20.2
23 26 3,89 23.0
24 5 3,88 25.0
25 22 3,88 25.0
26 25 3,88 25.0
27 32 3,87 27.0
28 28 3,85 28.0
29 13 3,84 29.0
30 4 3,73 30.0
31 11 3,7 31.0
32 23 3,66 32.0
33 30 3,63 33.0
34 34 4,60 34

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 19-21.07.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub ksero zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu),

3. ksero zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) - oryginał do wglądu,

4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

5. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklaracja o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej),

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto rekrutacyjne). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację,

8. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).