Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Uwaga! II rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia odbędzie się w dniach dodatkowo przedłużona do 24.09.2020 do godz. 13:00. Zapraszamy.

Ze względu na konieczne ograniczanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami na studia postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywało głównie z wykorzystaniem portalu do elektronicznej rejestracji (ESR) oraz poczty elektronicznej. Kandydaci nie będą przyjmowani w sekretariacie WKR.

Dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz obywateli UE dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale są: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza-profilaktyka, zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, dyplom ukończenia studiów I stopnia (do wglądu), zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu), zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej.

Dla kandydatów cudzoziemców dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale są: paszport, karta polaka (jeśli dotyczy), dyplom ukończenia studiów I stopnia, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza-profilaktyka, zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia lub dyplom ukończenia studiów I stopnia (do wglądu), zaświadczenie o niepełnosprawności jeśli dotyczy, do wglądu), zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy).

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 10.08.2019 do 28.09.2020 w godz. 10.00–13.00

Uwaga! Sekretariat WKR nie będzie obsługiwał Kandydatów bezpośrednio, a wyłącznie drogą mailową i telefonicznie.

Telefony informacyjne:

 • 660 173 129 - od 10.08.2020 do 28.09.2020 w godz. pracy Komisji
 • 12 683 11 32 - od 10.08.2020 do 28.09.2020 w godz. pracy Komisji
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura postępowania dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie, obywateli UE:

 • rejestracja w systemie ESR w terminie wyznaczonym przez WKR;
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • przesłanie przed terminem zakończenia rejestracji elektronicznej na adres mailowy WKR skanu zaświadczenia o klasie sportowej (jeśli dotyczy);
 • ogłoszenie wyników postępowania;
 • przesłanie drogą mailową do WKR skanów dokumentów: oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik 7), deklaracji wyboru języka obcego, zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia, dowodu opłaty za legitymację studencką;
 • przesłania w wyznaczonym terminie pocztą oryginałów dokumentów: zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka, zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy); tegoroczni absolwenci AWF w Krakowie broniący swoich prac dyplomowych osobiście na Uczelni będą mogli wrzucić swoje zaświadczenia o ukończeniu studiów bezpośrednio do specjalnej skrzynki usytuowanej przed pomieszczeniem WKR;
 • przedstawienia do wglądu osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniach 14.09-18.09.2020r. oryginałów dokumentów: dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów I stopnia, zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), w tym terminie będzie można również dostarczyć oryginał zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka; przedstawianie tych dokumentów odbywać się będzie w innym pomieszczeniu niż sekretariat WKR, a szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w ogłoszeniu na stronie internetowej.
 • rejestracja w systemie ESR w terminie wyznaczonym przez WKR;
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
 • przesłanie przed terminem zakończenia rejestracji elektronicznej na adres mailowy WKR skanów: świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z apostillą, tłumaczenia tych dokumentów wykonanego przez tłumacza przysięgłego, karty polaka (jeśli dotyczy), paszportu;
 • ogłoszenie wyników postępowania;
 • przesłanie drogą mailową do WKR skanów dokumentów: oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik 7), deklaracji wyboru języka obcego, świadectwa maturalnego, zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy), zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia (jeśli dotyczy), dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeśli dotyczy), dowodu opłaty za legitymację studencką, dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania;
 • przesłania w wyznaczonym terminie pocztą oryginałów dokumentów: zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka, zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy), dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania; tegoroczni absolwenci AWF w Krakowie broniący swoich prac dyplomowych osobiście na Uczelni będą mogli wrzucić swoje zaświadczenia o ukończeniu studiów bezpośrednio do specjalnej skrzynki usytuowanej przed pomieszczeniem WKR;
 • przedstawienia do wglądu osobiście lub przez osobę upoważnioną w w dniach 14.09-18.09.2020r. oryginałów dokumentów: paszportu, karty polaka (jeśli dotyczy), świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z apostillą (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego), dyplomu ukończenia studiów I stopnia, zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy); w tym terminie będzie można również dostarczyć oryginał zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka i dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania; przedstawianie tych dokumentów odbywać się będzie w innym pomieszczeniu niż sekretariat WKR, a szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w ogłoszeniu na stronie internetowej.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 210

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną do 24.09.2020 do godz. 13.00
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniu 25.09.2020 poprzez przedstawienie dpowiednich dokumentów w WKR (AWF, Paw. II, pok. 207)

Studia II stopnia niestacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną do 24.09.2020 do godz. 13.00
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniu 25.09.2020 poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów w WKR (AWF, paw.II, pok. 207)

 

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji. Wysokość opłaty (85 zł) będzie również podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem na nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804)). Opłata jest bezzwrotna.
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR;
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – plan studiów licencjackich uwierzytelniony podpisem i pieczęcią dziekana wydziału lub kierownika instytutu właściwej uczelni (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata ma być na koncie WKR nie później, niż w dniu 16.09.2020 do godz. 15.00).
 • O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia  na kierunku Wychowania Fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych (www.mnisw.gov.pl), pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów. Różnice programowe są odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Rektora  AWF.

studia stacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

studia niestacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w dniu 25.09.2020 dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przedstawiając następujące dokumenty:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub skan zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów),
 2. oryginał  zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia (załącznik),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 5. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 6. skan deklaracji wyboru języka obcego (deklaracja),
 7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów, którzy muszą złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową),
 8. skan oświadczenia o wyborze przedmiotu: filozofia kultury fizycznej/etyka (załącznik),
 9. skan zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 10. skan oświadczenia o podjęciu studiów (załącznik).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.