Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 1.  Ze względu na konieczne ograniczanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami na studia postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywało głównie z wykorzystaniem portalu do elektronicznej rejestracji (ESR) oraz poczty elektronicznej. Kandydaci nie będą przyjmowani w sekretariacie WKR.
 2. W roku 2020 wyjątkowo nie odbędą się egzaminy praktyczne. Wszyscy kandydaci są z nich zwolnieni.
 3. Dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz obywateli UE dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale (w dniach 14-18.09.2020) są: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza-profilaktyka, świadectwo maturalne (do wglądu), zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu), zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania.

 4. Dla kandydatów cudzoziemców dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale (w dniach 14-18.09.2020) są: paszportu, karty polaka (jeśli dotyczy), świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z apostillą (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy); w tym terminie będzie można również dostarczyć oryginał zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka i dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania.

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 10.08.2019 do 28.08.2020 w godz. 10.00–13.00

Uwaga! Sekretariat WKR nie będzie obsługiwał Kandydatów bezpośrednio, a wyłącznie drogą mailową i telefonicznie.

Telefony informacyjne:

 • 660 173 129 - od 10.08.2020 do 28.08.2020 w godz. pracy Komisji
 • 12 683 11 32 - od 10.08.2020 do 28.08.2020 w godz. pracy Komisji
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 245

 • Termin rejestracji elektronicznej od 03.08.2020 do 20.08.2020
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 24.08.2020
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 24-26.08.2020
 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu WKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin ogłoszenia wyników. Wysokość opłaty 85 zł będzie również podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem na nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804). Opłata jest bezzwrotna;

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się w ESR,
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” (zdawaną do 2004 roku) maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz)  jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 • 300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
  200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
  100 pkt – klasa sportowa I.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe.

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2019 i 2020 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia będą przyjęci na studia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w dniach 24-26.08.2020 dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu w dniach 14-18.09.2020 następujące dokumenty:

 1. skan świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 2. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 3. skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich, oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 4. skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat, oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie ),
 5. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 6. skan zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie)-dotyczy osób z niepełnosprawnością;
 7. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 8. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy studentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów),
 9. Osoby niepełnoletnie - skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.