Turystyka i Rekreacja

UWAGA !!!

Kandydaci, którzy w II terminie rekrutacji (wrześniowym)

zostali zakwalifikowani na studia (lista wyników z dnia 22.09.2020 r.),

zobowiązani są, w dniach 23-24.09.2020 r., w godz. 09:00-13:00, w siedzibie WKR TiR (pok. 215/IV),  dostarczyć osobiści lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia: załącznik 5) następujące  dokumenty:

Studia I stopnia (licencjackie)

 1. Wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową (z ESR).
 2. Ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości + ORYGINAŁY do wglądu.
 3. W przypadku cudzoziemców kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu) oraz dokumenty potwierdzające średnie wykształcenie (oryginały do wglądu).
 4. Deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11).
 5. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7) - z własnoręcznym podpisem.
 6. Dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację.
 7. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 8. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.
 9. Ksero zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - dotyczy osób z niepełnosprawnością.

 

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Tegoroczni absolwenci AWF w Krakowie:

 1. Wydrukowana i podpisaną ankietę osobową (z ESR),
 2. Oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata i średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia - oryginał,
 3. W przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku  pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (załącznik 6).
 4. Deklarację wyboru języka obcego (załącznik 12).
 5. Ksero zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 6. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 7) - z własnoręcznym podpisem.
 7. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na Kierunku Turystyka i Rekreacja w AWF, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Pozostali kandydaci:

 1. Ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja  lub kierunku pokrewnego - oryginały do wglądu lub  zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata - oryginał – dotyczy tegorocznych absolwentów.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej z 3 lat studiów I stopnia (załącznik 8) lub ksero suplementu ze średnią z 3 lat studiów (oryginał do wglądu).
 3. W przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (załącznik 6).
 4. Deklarację wyboru języka obcego (załącznik 12).
 5. Dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
 6. Ksero zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 7) - z własnoręcznym podpisem.
 8. Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na Kierunku Turystyka i Rekreacja w AWF, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

 

  Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 - krok po kroku


Krok 1


 • Sprawdź ofertę edukacyjną, wybierz kierunek i tryb studiów, który Cię interesuje.
 • Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym - ESR Uczelni: https://rekrutacja.awf.krakow.pl/       
 • Na każdy tryb/kierunek studiów musisz zarejestrować się oddzielnie.
 • Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszelkie komunikaty, postępuj zgodnie z instrukcją podaną w systemie.
 • Przygotuj swoją fotografię w wersji cyfrowej, odzwierciedlającą aktualny wizerunek, ponieważ podczas elektronicznej rejestracji jesteś zobowiązany do jej umieszczenia, fotografia ta będzie również widniała na przyszłej legitymacji studenckiej.
 • Sprawdź czy wprowadzone dane nie zawierają błędów.
 • Jak wypełnisz formularz, nie zapomnij go do nas przesłać klikając przycisk „Wydrukuj”, dzięki temu Twoje podanie znajdzie się u nas w systemie.

       Pamiętaj !  Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wypełnionych danych.


Krok 2


 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej - w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek/tryb studiów, opłatę rekrutacyjną opłać za każdy kierunek/tryb oddzielnie. Druk przelewu generowany jest automatycznie po wypełnieniu i „wydrukowaniu” formularza w ESR.
 • Po zaksięgowaniu Twojej opłaty rekrutacyjnej otrzymasz potwierdzenie o zatwierdzeniu Cię jako kandydata na studia. Zostanie nadany Ci Numer Identyfikacyjny Kandydata – NIK.

       Zapamiętaj go ! Będzie Ci potrzebny przy sprawdzeniu wyników rekrutacji.


Krok 3


 • Gdy zostaniesz zatwierdzony jako kandydat na studia, w systemie ESR wygenerowane zostanie skierowanie na badania lekarskie, wydrukuj go i udaj się na badania https://esr.awf.krakow.pl/index.php/104-ogolne/449-badania-lekarskie
 • Zaświadczenie musi być wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych i ma potwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.
 • Bez zaświadczenia nie możesz zostać Studentem/ką !

Krok 4


 • Sprawdź, w jakich godzinach i terminach pracują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach oraz jaki jest harmonogram ich rekrutacji !
 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, skompletuj wymagane dokumenty i dostarcz nam je osobiście lub przez osobę upoważnioną, w określonym w harmonogramie terminie ! Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładkach opisujących dany kierunek/tryb studiów.

         Sprawdzaj aktualności na stronie !

Podkategorie

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury).

W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych: e-turystyka, obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową, turystykę przygodową i odnowę psychosomatyczną. Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona.

Studenci realizują także specjalność instruktorską pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów.

W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, turystykę motywacyjną i biznesową, turystykę przyrodniczą, coaching w rekreacji, zarządzanie projektami outdoor. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a jej uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. Absolwenci innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką.