Sport studia I stopnia

Kierunek Sport umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o uzyskiwaniu najwyższych wyników. Studia na kierunku Sport przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 1. Ze względu na konieczne ograniczanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami na studia postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywało głównie z wykorzystaniem portalu do elektronicznej rejestracji (ESR) oraz poczty elektronicznej. Kandydaci nie będą przyjmowani w sekretariacie WKR.
 2. W roku 2020 wyjątkowo nie odbędą się egzaminy praktyczne. Wszyscy kandydaci są z nich zwolnieni.
 3. Dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz obywateli UE dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale (w dniach 14-18.09.2020) są: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza-profilaktyka, świadectwo maturalne (do wglądu), zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu), zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania.

 4. Dla kandydatów cudzoziemców dokumentami, które muszą być dostarczone w oryginale (w dniach 14-18.09.2020) są: paszportu, karty polaka (jeśli dotyczy), świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z apostillą (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (jeśli dotyczy); w tym terminie będzie można również dostarczyć oryginał zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza-profilaktyka i dla kandydatów niepełnoletnich zgody rodziców na podjęcie studiowania.

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 10.08.2019 do 28.08.2020 w godz. 10.00–13.00

Uwaga! Sekretariat WKR nie będzie obsługiwał Kandydatów bezpośrednio, a wyłącznie drogą mailową i telefonicznie.

Telefony informacyjne:

 • 660 173 129 - od 10.08.2020 do 28.08.2020 w godz. pracy Komisji
 • 12 683 11 32 - od 10.08.2020 do 28.08.2020 w godz. pracy Komisji
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualna, co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

 • Termin rejestracji elektronicznej od 03.08.2020 do 20.08.2020
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 24.08.2020
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 24-26.08.2020

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni przesłać skany dokumentów do Sekretariatu WKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin ogłoszenia wyników. Wysokość opłaty 85 zł będzie również podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem na nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804). Opłata jest bezzwrotna;
 • przesłanie skanu klasy sportowej do Sekretariatu WKR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną co najmniej III klasę sportową.

Kandydaci na kierunek sport po zarejestrowaniu w ESR, winni przesłać elektronicznie do Sekretariatu WKR celem weryfikacji zaświadczenie o klasie sportowej najpóźniej do 10.07.2019.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z formułą... a następnie  przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej jest jednoznaczne z  przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 • 300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
 • 100 pkt – klasa sportowa I

       Za pozostałe klasy sportowe będą przyznane punkty zgodnie z poniższą zasadą:

 • 50 pkt – klasa sportowa II
 • 0 pkt – klasa sportowa III

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie lub Okręgowe Związki Sportowe (w zależności od rodzaju klasy). Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego)

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2019 i 2020 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia będą przyjęci na studia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w dniach 24-26.08.2020 dokonać potwierdzenia podjęcia studiów przesyłając drogą elektroniczną oraz  dostarczyć do wglądu w dniach 14-18.09.2020 następujące dokumenty:

 1. skan świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 2. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 3. skan zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich, oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 4. skan zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat, oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie ),
 5. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 6. skan zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie)-dotyczy osób z niepełnosprawnością;
 7. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 8. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy studentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów),
 9. Osoby niepełnoletnie - skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie),
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.