Kultura fizyczna w służbach mundurowych

Podkategorie

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia szkól wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych:

 • Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Potrafi projektować i realizować programy treningowe ukierunkowane na potrzeby służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Legitymuje się wysoką sprawnością fizyczną, co umożliwia mu demonstrowanie ćwiczeń fizycznych.
 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:
  • określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych;
  • dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych;
  • projektowania programów treningowych zgodnych z wymaganiami służb mundurowych.
 • Dzięki wyborowi jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych absolwent nabywa dodatkowe kompetencje:
  • Sporty wodne – posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i kajaków. Zna akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, przepisy regulujące poruszanie się po wodach śródlądowych na łodziach wiosłowych, żaglowych i z napędem mechanicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności na temat prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia w wodzie oraz poprawnych działań ratowniczych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nurkowania oraz wykorzystywanego w tym celu sprzętu (ABC). Dzięki posiadanym kompetencjom prawidłowo dostosowuje warunki realizacji zajęć do specyfiki sportów wodnych oraz umiejętności uczestników. Absolwenci mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie, posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawniania ratownika wodnego i sternika motorowodnego.
  • Sporty przestrzenne – posiada umiejętności dotyczące różnych sposobów wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych. W toku studiów nabywa również umiejętności z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach oraz poza nimi oraz podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego. Absolwent zna różne sposoby poruszania się w terenie wysokogórskim zimą i latem z prawidłowym wykorzystaniem m.in. czekana, raków czy wyposażenia skitourowego. Student po ukończeniu tej grupy zajęć specjalistycznych zna różne techniki z zakresu kwalifikowanej turystyki górskiej. Posiada również wiedzę dotyczącą przepisów prawnych, sprzętu oraz ryzyka związanego z: uprawianiem wspinaczki na obiektach sztucznych i naturalnych, zimowej turystyki wysokogórskiej, narciarstwa po trasach przygotowanych i poza trasą, a także turystyki kwalifikowanej pieszej. Dzięki posiadanym kompetencjom prawidłowo dostosowuje warunki realizacji zajęć do specyfiki sportów przestrzennych oraz umiejętności uczestników. Dodatkowo studenci, będący absolwentami studiów pierwszego stopnia AWF, kierunków: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób Starszych, mogą uzyskać uprawnienia instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego.
 • Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Jest przygotowany do:
  • podjęcia pracy w charakterze instruktora wychowania fizycznego m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW, SKW, SWW i SOP).
  • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.