Studia I stopnia

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji, oprócz spełnienia kryteriów formalnych kandydat na studia powinien zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Rejestracji na wybrane studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia – wnieść opłatę rekrutacyjną i w razie konieczności dostarczyć wymagane dokumenty.

Studia II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odrębnie dla każdych studiów drugiego stopnia określony jest zestaw kierunków lub dziedzin studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok. Do podjęcia wybranych studiów może być również wymagane wcześniejsze zrealizowanie odpowiedniego minimum treści programowych w określonej dziedzinie lub kierunku bądź spełnienie innego kryterium formalnego. Kryteria kwalifikacji mogą ponadto różnicować stopień uprzywilejowania kandydatów na liście rankingowej w zależności od rodzaju posiadanego przez nich dyplomu lub ukończonego kierunku studiów. Każdy kandydat podczas dokonywania rejestracji w systemie ESR podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji, oprócz spełnienia kryteriów formalnych kandydat na studia powinien zarejestrować się poprzez Elektroniczny System Rejestracji ( ESR), na wybrane studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia – wnieść opłatę rekrutacyjną i w razie konieczności dostarczyć wymagane dokumenty.