Spis treści

13. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci studiów niestacjonarnych ponoszą również koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

14. Studenci studiów stacjonarnych ponoszą odpłatność za powtarzanie zajęć z powodu niezaliczenia ich w ustalonych terminach. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

15. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zawiadamiają kandydatów drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Zawiadomienie generowane jest w internetowym Portalu Kandydata.