Spis treści

10. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok każdy kandydat znajdujący się na ww. liście zobowiązany jest – w terminie określonym przez WKR – dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5 i dostarczenia wymaganych dokumentów.
Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych.

Na miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych na studia z braku miejsc, wg kolejności listy rankingowej.

11. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie: dla kandydatów na studia I i II stopni  do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem WKR, dla kandydatów na studia III stopnia do Rektora za pośrednictwem WKR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

12. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja może być ogłoszona we wrześniu, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.