Spis treści

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne. Opłata jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna nie podlega również zwrotowi, jeśli złożone dokumenty nie spełniają wymagań określonych w warunkach rekrutacji (dotyczy to również niekompletnych dokumentów). Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu się w ESR według zawartej tam instrukcji.

Opłata rekrutacyjna winna być wniesiona dokładnie wg wzoru przelewu wygenerowanego w tzw. Profilu Kandydata (dostępny po wydrukowaniu formularza podania - ankiety osobowej). Musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko i imię opłata rekrutacyjna za: symbol kierunku do wybrania WF*/S*/TiR*/Fiz* , stopień studiów do wybrania I*/II* , tryb studiów stacjonarne lub zaoczne s*/z*. Przykład: Jan Kowalski opłata rekrutacyjna za: WF_II_s.

Wysokość opłaty jest regulowana przez Zarządzenie Rektora AWF.

3. Kandydaci na studia stacjonarne doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Rehabilitacji Ruchowej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej!

* W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku wychowanie fizyczne przystępuje zarówno do rekrutacji w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym ponosi tylko jedną opłatę!