3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kier. Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia (potwierdzanie studiowania w dniu 18.07.2019r. w godz. 10:00-15:00)

 

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

 

Lp nik suma punktów punkty za sprawność faktor ocen z matury pozycja
1 97 295 110 185 71
2 17 291 169 122 72
3 105 281,5 101 180,5 73
4 66 281 122 159 74
5 87 275,5 70 205,5 75
6 75 275 54 221 76
7 84 274 63 211 77
8 133 270 111 159 78

UWAGA! Osoby niezakwalifikowane z braku miejsc będą mogły znaleźć się na liście osób zakwalifikowanych w przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia chęci studiowania przez osoby zakwalifikowane w dniu 17.07.2019. Kwalifikacja nastąpi w dniu 18.07.2019 po godz. 15.00 (proszę kontrolować wówczas listy wyników).