2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

 

Lista osób zakwalifikowanych w dniu 15.09.2019r.

     
limit osób - 11.00  
     
nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
3 4,26 1
7 4,07 2
11 3,87 3
15 3,86 4
6 3,85 5
12 3,76 6
9 3,69 7
10 3,62 8
5 3,55 9
1 3,54 10
2 3,52 11

Potwierdzanie studiowania w dniach:

16.09.2019r. w godz. 10:00-15:00 oraz

17.09.2019r. w godz. 10:00-13:00.

 

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu realizowanego w I semestrze 1. roku studiów: nordic walking | jogging (załącznik w Komisji),
 12. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej j (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów)

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc

nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
13 3,43 12
8 3,35 13
4 3,32 14
14 3,28 15

 Osoby niezakwalifikowane z braku miejsc - prosimy o kontakt z WKR WWFiS w dniu 17.09.2019r