Lista osób zakwalifikowanych w dniu 21.07.2019r na 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania w dniach 22-24.07.29r w godz. 10:00-15:00 składając w WKR odpowiednie dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu realizowanego w I semestrze 1. roku studiów: nordic walking | jogging (załącznik w Komisji),
 12. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej j (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów).
Lp nik Średnia ocen z licencjatu
1 1 4,66
2 20 4,5
3 3 4,38
4 26 4,35
5 11 4,29
6 14 4,27
7 18 4,23
8 21 4,13
9 10 4,07
10 5 4,02
11 16 4,01
12 9 4,01
13 27 3,92
14 12 3,9
15 25 3,89
16 28 3,86
17 6 3,82
18 22 3,82
19 2 3,8
20 29 3,77
21 19 3,57
22 17 3,54
23 24 3,5
24 8 3,49
25 13 3,47
26 15 3,32
27 23 3,32
28 7 3,28
29 4 3,08