Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 14.07.2019

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

 

Lp.

nik

ŁĄCZNIE PUNKTÓW

punkty za spr.

factor ocen z matury

pozycja

1

9

277

0

277

1

2

17

229

0

229

2

3

13

227

0

227

3

4

8

212

0

212

4

5

15

200

0

200

5

6

6

184

0

184

6

7

5

171

0

171

7

8

1

169

0

169

8

9

18

166

0

166

9

10

7

151

0

151

10

11

14

135

0

135

11,5

12

20

135

0

135

11,5

13

4

106

0

106

13