Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 16.09.2019r.

nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
10 504 300 204 1
12 437 300 137 2
6 405 200 205 3
17 404,5 200 204,5 4
11 379 200 179 5
9 357 200 157 6
1 334 200 134 7
5 291 100 191 8
14 256 100 156 9
8 251 100 151 10
2 231 100 131 11
13 216 100 116 12
3 200 50 150 13
4 189 50 139 14
16 169 50 119

15

Potwierdzanie studiowania odbywa się w dniach:

16.09.2019r w godz. 10:00-15:00 oraz

17.09.2019r. w godz. 10:00-13:00

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

 

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc:

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
16 7 144 0 144 16
17 15 100 0 100 17