Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 14.07.2019

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

Lp.

nik

ŁĄCZNIE PUNKTÓW

punkty za spr.

factor ocen z matury

pozycja

1

18

495

200

295

1

2

17

444

200

244

2

3

1

432

100

332

3

4

25

418

200

218

4

5

24

402

100

302

5

6

21

387

200

187

6

7

9

384

200

184

7

8

28

380

200

180

8

9

19

374

200

174

9

10

12

357

200

157

10

11

20

349

200

149

11

12

29

328

200

128

12

13

30

317

100

217

13

14

3

316

100

216

14

15

10

311

200

111

15

16

5

310

100

210

16

17

23

300

300

0

17

18

2

277

100

177

18

19

11

271

100

171

19

20

13

264

100

164

20

21

4

248,5

50

198,5

21

22

26

244

100

144

22

23

14

241,5

100

141,5

23

24

31

219

100

119

24

25

16

209

50

159

25

26

8

153

0

153

26

27

22

144,5

0

144,5

27