Lista osób zakwalifikowanych w dniu 21.07.2019r na 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania w dniach 22-24.07.29r w godz. 10:00-15:00 składając w WKR odpowiednie dokumenty:

 

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia (załącznik),
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 8. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu),
 9. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 10. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów)
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu: filozofia kultury fizycznej/etyka (załącznik w Komisji),
 12. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 13. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w systemie ESR)
 14. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).
Lp nik Średnia ocen z licencjatu
1 49 4,69
2 22 4,59
3 52 4,44
4 29 4,39
5 28 4,37
6 27 4,23
7 23 4,06
8 45 4,06
9 31 4,05
10 39 3,99
11 38 3,99
12 36 3,98
13 50 3,93
14 46 3,93
15 40 3,89
16 44 3,83
17 10 3,83
18 30 3,82
19 7 3,82
20 14 3,8
21 18 3,78
22 1 3,77
23 48 3,77
24 32 3,74
25 34 3,74
26 37 3,72
27 26 3,71
28 5 3,69
29 16 3,67
30 3 3,6
31 15 3,58
32 19 3,57
33 2 3,55
34 24 3,51
35 17 3,51

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej. Lista osób zakwalifikowanych na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą studiowania będzie ogłoszona w dniu 24.07 po godz. 15:00 lub sekretariat WKR WWFiS wcześniej będzie się kontaktować telefonicznie (w przypadku rezygnacji kandydatów ze studiowania).

Lista osób nieprzyjętych z braku miejsc

Lp nik Średnia ocen z licencjatu
36 55 3,5
37 43 3,5
38 35 3,48
39 47 3,44
40 54 3,42
41 56 3,42
42 20 3,42
43 21 3,42
44 33 3,4
45 25 3,4
46 42 3,38
47 6 3,33
48 8 3,32
49 9 3,32
50 12 3,31
51 4 3,27
52 13 3,26
53 41 3,18
54 51 3,18
55 11 3,08
56 53 3,06

 Lista osób dodatkowo zakwalifikowanych w dniu 24.07.2019r.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lp. NIK średnia
1 54 3,42
2 20 3,42
3 21 3,42
4 42 3,38
5 12 3,31
6 4 3,27
7 13 3,26
8 51 3,18
9 41 3,18