Lista osób zakwalifikowanych w dniu 21.07.2019r na 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania w dniach 22-24.07.29r w godz. 10:00-15:00 składając w WKR odpowiednie dokumenty:

 

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia (załącznik),
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 8. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu),
 9. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 10. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów)
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu: filozofia kultury fizycznej/etyka (załącznik w Komisji),
 12. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 13. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w systemie ESR)
 14. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).
Lp nik Średnia ocen z licencjatu
1 111 4,64
2 69 4,59
3 146 4,58
4 117 4,5
5 137 4,5
6 75 4,5
7 85 4,48
8 48 4,48
9 95 4,35
10 122 4,34
11 13 4,34
12 128 4,33
13 72 4,28
14 52 4,27
15 73 4,26
16 5 4,25
17 71 4,24
18 42 4,24
19 68 4,24
20 94 4,23
21 90 4,23
22 100 4,22
23 64 4,22
24 34 4,21
25 54 4,2
26 88 4,18
27 98 4,15
28 104 4,15
29 19 4,14
30 136 4,14
31 145 4,13
32 41 4,12
33 115 4,12
34 29 4,11
35 148 4,11
36 51 4,1
37 63 4,09
38 18 4,09
39 26 4,07
40 58 4,07
41 49 4,06
42 39 4,05
43 151 4,05
44 81 4,05
45 102 4,05
46 65 4,04
47 21 4,04
48 144 4,04
49 116 4,01
50 109 4,01
51 83 4
52 53 4
53 82 4
54 20 4
55 62 3,99
56 123 3,99
57 33 3,98
58 57 3,98
59 14 3,98
60 118 3,98
61 153 3,97
62 55 3,97
63 142 3,96
64 155 3,96
65 112 3,95
66 47 3,93
67 107 3,93
68 9 3,93
69 133 3,91
70 7 3,91
71 10 3,89
72 130 3,89
73 15 3,89
74 4 3,88
75 127 3,88
76 27 3,87
77 150 3,86
78 67 3,86
79 17 3,86
80 61 3,84
81 56 3,84
82 12 3,83
83 70 3,83
84 11 3,83
85 46 3,82
86 79 3,82
87 101 3,82
88 138 3,81
89 92 3,8
90 25 3,78
91 36 3,78
92 43 3,78
93 77 3,77
94 113 3,77
95 60 3,77
96 1 3,77
97 140 3,77
98 89 3,76
99 129 3,75
100 96 3,74
101 105 3,74
102 76 3,74
103 6 3,74
104 103 3,74
105 97 3,72
106 119 3,72
107 91 3,71
108 135 3,7
109 126 3,7
110 114 3,7
111 134 3,69
112 74 3,69
113 24 3,69
114 108 3,68
115 132 3,67
116 28 3,67
117 3 3,65
118 22 3,64
119 80 3,62
120 84 3,61
121 110 3,61
122 30 3,6
123 35 3,6
124 120 3,59
125 121 3,58
126 8 3,58
127 149 3,58
128 40 3,57
129 93 3,55
130 143 3,54
131 131 3,54
132 154 3,52
133 152 3,52
134 32 3,51
135 66 3,5
136 59 3,48
137 87 3,48
138 38 3,48
139 78 3,47
140 86 3,44

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej. Lista osób zakwalifikowanych na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą studiowania będzie ogłoszona w dniu 24.07 po godz. 15:00 lub sekretariat WKR WWFiS wcześniej będzie się kontaktować telefonicznie (w przypadku rezygnacji kandydatów ze studiowania).

Lista osób nieprzyjętych z braku miejsc

 

Lp nik Średnia ocen z licencjatu
141 44 3,43
142 45 3,42
143 141 3,4
144 106 3,4
145 16 3,38
146 157 3,36
147 156 3,33
148 37 3,33
149 99 3,31
150 124 3,26
151 50 3,25
152 147 3,24
153 125 3,23
154 139 3,17
155 2 3,12
156 31 3,08

Lista osób dodatkowo zakwalifikowanych w dniu 24.07.2019r. na zwolnione miejsca

Lp. NIK średnia
1 44 3,43
2 141 3,4
3 16 3,38
4 157 3,36
5 156 3,33
6 124 3,26
7 50 3,25

Potwierdzanie studiowania dla osób zakwalifikowanych dodatkowo odbywać się będzie w dniu 25.07.2019r w godz. 10:00-15:00. Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.