Lista osób zakwalifikowanych, które w dniach 25 i 26.09.2019r. zobowiązane są potwierdzić chęć studiowania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
  3. w przypadku cudzoziemców kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
  6. osoby z niepełnosprawnością  - kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  7. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
  8. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
  9. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
  10. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

 

Lp nik Punkty z matury Ranga
1 2 196.00 1.0
2 3 189.00 2.0
3 17 175.00 3.0
4 8 168.00 4.0
5 7 165.00 5.0
6 16 160.50 6.0
7 1 157.00 7.0
8 10 156.50 8.0
9 13 153.00 9.0
10 6 138.00 10.0
11 15 136.00 11.0
12 22 127.00 12.0
13 4 126.00 13.0
14 19 125.00 14.0
15 18 121.00 15.0
16 21 119.00 16.0
17 9 118.00 17.5
18 5 118.00 17.5
19 12 108.00 19.0
20 20 86.00 20.0
21 14 84.00 21.0
22 11 83.00 22.0