Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie 20-23 lipca (poniedziałek, wtorek w godz. 10.00-15.00, sobota w godz. 10.00-13.00) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

  1. podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
  2. oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Kosmetologia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.07.2019),
  3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  5. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Kosmetologia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
  7. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
  8. deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9-12)
  9. dowód wpłaty za legitymację - 22 zł (wpłata na ten sam rachunek, na który należało wpłacić opłatę rekrutacyjną). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie posiadający legitymację nie wpłacają tej opłaty!
  10. fotografia (1 sztuka) w formie papierowej

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
im. Bronisława Czecha
Wydział Rehabilitacji Ruchowej

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2019/2020

 

Lp

NIK

Test

Ranga

 

1

43 

1,0 

 

2

14 

41 

2,0 

 

3

53 

39 

3,0 

 

4

38 

5,0 

 

5

25 

38 

5,0 

 

6

19 

38 

5,0 

 

7

54 

37 

7,0 

 

8

24 

36 

9,0 

 

9

36 

9,0 

 

10

44 

36 

9,0 

 

11

52 

35 

12,5 

 

12

38 

35 

12,5 

2. kierunek

13

82 

35 

12,5 

 

14

28 

35 

12,5 

 

15

29 

34 

17,0 

 

16

26 

34 

17,0 

 

17

51 

34 

17,0 

 

18

33 

34 

17,0 

 

19

34 

17,0 

 

20

78 

33 

24,0 

 

21

33 

24,0 

 

22

13 

33 

24,0 

2. kierunek

23

72 

33 

24,0 

 

24

32 

33 

24,0 

 

25

21 

33 

24,0 

 

26

57 

33 

24,0 

 

27

30 

33 

24,0 

 

28

12 

33 

24,0 

 

29

23 

32 

32,0 

 

30

71 

32 

32,0 

 

31

15 

32 

32,0 

 

32

22 

32 

32,0 

 

33

45 

32 

32,0 

 

34

76 

32 

32,0 

 

35

68 

32 

32,0 

 

36

48 

31 

38,0 

 

37

47 

31 

38,0 

 

38

39 

31 

38,0 

 

39

61 

31 

38,0 

 

40

50 

31 

38,0 

 

 

Lp

NIK

Test

Ranga

 

41

43 

30 

43,0 

 

42

77 

30 

43,0 

 

43

30 

43,0 

 

44

17 

30 

43,0 

 

45

69 

30 

43,0 

 

46

62 

29 

49,0 

 

47

16 

29 

49,0 

 

48

42 

29 

49,0 

 

49

37 

29 

49,0 

 

50

67 

29 

49,0 

 

51

55 

29 

49,0 

 

52

41 

29 

49,0 

 

53

63 

28 

53,0 

 

54

59 

27 

57,5 

 

55

10 

27 

57,5 

 

56

11 

27 

57,5 

 

57

66 

27 

57,5 

 

58

20 

27 

57,5 

 

59

58 

27 

57,5 

 

60

83 

27 

57,5 

 

61

36 

27 

57,5 

 

62

26 

64,0 

 

63

49 

26 

64,0 

2. kierunek

64

70 

26 

64,0 

2. kierunek

65

60 

26 

64,0 

 

66

18 

26 

64,0 

 

67

85 

25 

67,5 

 

68

40 

25 

67,5 

 

69

35 

24 

72,0 

 

70

24 

72,0 

 

71

56 

24 

72,0 

 

72

46 

24 

72,0 

 

73

73 

24 

72,0 

 

74

24 

72,0 

 

75

34 

24 

72,0 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
im. Bronisława Czecha
Wydział Rehabilitacji Ruchowej

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia
 
Lista
osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp

NIK

Test

Ranga

 

76

79 

23 

76,0 

 

77

84 

22 

77,0 

 

78

27 

20 

78,0 

 

79

74 

17 

79,0 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
im. Bronisława Czecha
Wydział Rehabilitacji Ruchowej

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia
 
Lista osób, które nie zdały lub nie zdawały testu

Lp

NIK

Punkty z testu

 

1.

64 

nieob.

 

2.

65 

nieob.

 

3.

80 

nieob.

 

4.

81 

nieob.

 

5.

75 

nieob.

 

6.

31 

nieob.