Lista osób zakwalifikowanych, które w dniach 25 i 26.09.2019r. zobowiązane są potwierdzić chęć studiowania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru),
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen za trzeci rok studiów pierwszego stopnia (załącznik 13) - nie dotyczy absolwentów AWF w  Krakowie,
  • zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 8) - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia  AWF w Krakowie,
  • w przypadku cudzoziemców kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  • dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością - kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
  • oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
  • dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 22 zł za legitymację - nie dotyczy tegorocznych absolwentów studiów I stopnia  AWF w Krakowie (zachowują prawo do ELS (legitymacji).

 

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

 

Lp nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
1 2 4.520 1.0
2 22 4.510 2.0
3 20 4.270 3.0
4 10 4.240 4.0
5 4 4.180 5.0
6 9 4.140 6.0
7 3 4.000 7.0
8 1 3.900 8.0
9 16 3.880 9.0
10 6 3.860 10.0
11 8 3.783 11.0
12 30 3.750 12.0
13 26 3.660 13.5
14 5 3.660 13.5
15 24 3.600 15.0
16 18 3.500 16.0
17 15 3.460 17.0
18 25 3.450 18.0
19 29 3.440 19.0
20 11 3.430 20.5
21 19 3.430 20.5
22 12 3.410 22.0
23 27 3.350 23.0
24 14 3.300 24.0
25 23 3.250 25.0
26 32 3.240 26.0
27 31 3.200 27.0
28 17 3.120 28.0
29 13 3.070 29.0
30 7 2.990 30.0
31 28 2.960 31.0
32 21 2.930 32.0